SJVFS 1996:167

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1986:25) om seminverksamhet för avel av nötkreatur, får och getter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens

föreskrifter (LSFS 1986:25) om seminverksamhet för

avel av nötkreatur, får och getter;

beslutade den 21 november 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § förordningen

(1985:343) om kontroll av husdjur m.m., att Lantbruksstyrelsens före-

skrifter (LSFS 1986:25) om seminverksamhet för avel av nötkreatur, får

och getter skall upphöra att gälla.

SJVFS 1996:167

Saknr M 3:2

Utkom från trycket

den 13 februari 1997

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 20 februari 1997.

PER-GÖRAN ÖJEHEIM

Stina Sigvardsson

(Djurmiljöenheten)