SJVFS 1996:4

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av räntestöd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av

räntestöd;

beslutade den 11 januari 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 17 § förordningen

(1982:702) om etableringsstöd till vissa jordbrukare, m.m., att 3 §

verkets föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av räntestöd

skall ha följande lydelse.

SJVFS 1996:4

Saknr R 30:4

Utkom från trycket

den 12 januari 1996

3 §1 Räntesatsen skall för kalenderåret 1996 vara 10 procent.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 januari 1996. Författningen

skall dock tillämpas för tiden från och med den 1 januari 1996.

SVANTE ENGLUND

Tore Gustafsson

(Företagsenheten)

-------------------------

1Senaste lydelse SJVFS 1995:14.