SJVFS 1998:4

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden;

beslutade den 22 januari 1998

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7 § förordningen

(1989:281) om jordfonden, att 2 § verkets föreskrifter (SJVFS 1991:77)

om jordfonden skall ha följande lydelse.

SJVFS 1998:4

Saknr S 51:1

Utkom från trycket

den 27 januari 1998

2 § Länsstyrelserna får vid försäljning av jordfondsfastigheter ta ut en

särskild avgift av köparen på två procent av köpeskillingen. I Dalarnas län

får avgiften sättas till tre procent av köpeskillingen.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 februari 1998.

SVANTE ENGLUND

Lars Runemo

(Företagsenheten)