SJVFS 1998:80

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:27) om röjningsbidrag till äppleodlare

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:27) om röjningsbidrag till

äppleodlare;

beslutade den 12 augusti 1998

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 § förordningen

(1995:5) om röjningsbidrag till äppleodlare, att verkets föreskrifter

(SJVFS 1995:27) om röjningsbidrag till äppleodlare skall upphöra att

gälla.

SJVFS 1998:80

Utkom från trycket

den 14 augusti 1998

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 14 augusti 1998.

INGBRITT IRHAMMAR

Veronica Skarborg

(Företagsenheten)