SJVFS 1998:83

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:95) om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1993:95) om upplåtelser av rätt

till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför

odlingsgränsen och på renbetesfjällen;

beslutade den 20 augusti 1998

Statens

jordbruksverk

föreskriver

med

stöd

av

8

§

rennäringsförordningen (1993:384)

dels att 5, 6 och 12 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall föras in en ny paragraf, 10 a §, av

följande lydelse.

SJVFS 1998:83

Utkom från trycket

den 21 augusti 1998

5 § Länsstyrelsen får i upplåtelsen förbehålla sig rätten att avlysa särskilt

område från den upplåtna jakten för att förhindra störningar i renskötseln.

6 § För att anpassa jakttrycket med hänsyn till god jaktvård och för att

jakten inte skall inverka menligt på miljön, turismen eller andra intressen

får länsstyrelsen begränsa jakten på lämpligt sätt.

10 a § För att anpassa fisket till god fiskevård och för att fisket inte skall

inverka menligt på miljön, turismen eller andra intressen får länsstyrelsen

begränsa fisket på lämpligt sätt.

12 §1 Länsstyrelsen får medge rätt att lämna underupplåtelser av fiskerätt

till medlem i sameby, sammanslutning av samebymedlemmar eller

fastighetsägare som i samma vatten delar rätt till fiske med staten. Efter

medgivande av sameby får länsstyrelsen medge sådan rätt även till annan.

1

Senaste lydelse SJVFS 1994:131.

SJVFS 1998:83

2

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 25 augusti 1998.

INGBRITT IRHAMMAR

Tord Constenius

(Företagsenheten)