SJVFS 1999:112

Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om

seminverksamhet med svin;

beslutade den 20 oktober 1999

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 och 4 §§ förord-

ningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m., följande.

SJVFS 1999:112

Saknr M 25

Utkom från trycket

den 15 november 1999

1 kap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med

anordnare: den som har Statens jordbruksverks tillstånd att bedriva ett

eller flera delmoment i seminverksamhet,

ansvarig veterinär: den veterinär som är utsedd av en anordnare och

godkänd av Jordbruksverket och som skriftligen har förbundit sig att

fortlöpande utföra de veterinära uppgifter på en galtstation eller i intern-

seminverksamhet som följer av dessa föreskrifter, med undantag för de

uppgifter som skall utföras av en officiell veterinär,

distribution: alla former av förmedling av sperma,

galtstation: en anläggning i vilken sperma från galtar samlas för att

användas i seminverksamhet,

hälsostatus: djur som har hanterats och testats på ett sådant sätt att de

från smittskyddssynpunkt har samma status,

internseminverksamhet: spermasamling i en besättning med använd-

ning av sperman i samma besättning,

officiell veterinär: en veterinär som har utsetts av Jordbruksverket att

vara officiell veterinär,

seminverksamhet: samling, behandling, lagring eller distribution av

sperma samt seminering,

1

Jfr rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga

vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT nr L

224, 18.8.1990, s. 62, Celex 390L0429). Anmälan till kommissionen har gjorts enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204,

21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034).

SJVFS 1999:112

Saknr M 25

2

sperma: ett obehandlat eller behandlat ejakulat från galt,

suggpool: en större besättning, där betäckning och sinsugghållning av

hondjuren sker i en central enhet medan grisning och smågrisuppfödning

sker i ett antal geografiskt spridda satellitbesättningar; till suggpool räknas

även suggring,

verksamhetsledare: den som är utsedd av en anordnare och godkänd

av Jordbruksverket att leda den praktiska verksamheten på galtstationen,

samt

veterinär som övervakar fältverksamheten: den veterinär som är

utsedd av en anordnare och godkänd av Jordbruksverket och som skrift-

ligen har förbundit sig att utföra övervakning av seminverksamhet som

bedrivs utanför en galtstation.

Tillstånd

2 § För att få bedriva seminverksamhet krävs tillstånd av Jordbruksver-

ket. Tillståndet kan omfatta ett eller flera delmoment. Delmomenten är

samling och behandling, lagring, distribution samt seminering.

Tillstånd till seminverksamhet som lämnas till en galtstation kan

omfatta tillstånd för en djurhållare eller anställd personal hos denne, att

utföra seminering i djurhållarens besättning till vilken galtstationen för-

medlar sperma.

Ansökan om tillstånd skall lämnas till Jordbruksverket och innehålla

uppgifter om

1. sökandens namn, adress, telefon- och, i förekommande fall, or-

ganisationsnummer,

2. aktuellt djurslag,

3. vilket eller vilka delmoment seminverksamheten skall omfatta,

4. seminverksamhetens geografiska område,

5. namn och adress på galtstationens anlitade distributörer,

6. ansvarig veterinär och verksamhetsledare på galtstationen, samt

7. veterinärer som ansvarar för övervakning av fältverksamheten med

uppgift om geografiskt område för övervakningen.

De veterinärer som avses i tredje stycket punkterna 6 och 7 skall

lämna ett skriftligt åtagande till Jordbruksverket.

Om annat laboratorium än Statens veterinärmedicinska anstalt anlitas

för att genomföra de tester som anges i dessa föreskrifter skall Jord-

bruksverket godkänna detta. En ansökan härom skall innehålla ett skrift-

ligt åtagande från laboratoriet. Av intyget skall framgå att laboratoriet

tillämpar den metodik som anges i dessa föreskrifter.

3 § En ansökan om tillstånd för att bedriva internseminverksamhet i en

besättning skall innehålla de uppgifter som anges i 2 § tredje stycket 1 - 3

och 6 samt uppgift om produktionsplats.

SJVFS 1999:112

Saknr M 25

3

En ansökan om tillstånd för att bedriva internseminverksamhet i en

suggpool skall innehålla de uppgifter som anges i 2 § tredje stycket 1 - 3

och 6 samt uppgift om adress till respektive ansluten satellitbesättning.

Utbildning

4 § Anordnaren ansvarar för att de personer som anlitas i semin-

verksamhet har den utbildning som anges i 5 - 9 §§.

5 § Ansvarig veterinär skall ha genomgått en av Jordbruksverket god-

känd utbildning. Den ansvariga veterinären skall ansvara för personalens

utbildning i hygien och smittskydd.

6 § Seminering av hondjur får endast utföras av den som har genomgått

en av Jordbruksverket godkänd utbildning.

Seminering av egna hondjur får utföras av djurägaren eller en av denne

anställd person under förutsättning att dessa har genomgått en av

Jordbruksverket godkänd utbildning.

Seminering av andras hondjur får endast utföras av veterinär som har

genomgått en av Jordbruksverket godkänd utbildning eller av den som har

genomgått en av Jordbruksverket godkänd utbildning till husdjurstekniker.

7 § Personal som svarar för samling och hantering av sperma på galt-

station och i internseminverksamhet skall ha genomgått en av Jordbruks-

verket godkänd utbildning.

8 § Veterinärer som övervakar fältverksamhet skall ha genomgått en av

Jordbruksverket godkänd utbildning.

9 § Andra personer än de som anges i 5 - 8 §§, som anlitas i semin-

verksamhet, skall ha sådana kunskaper om hygien och smittskydd att

smittspridning i verksamheten förhindras.

10 § En utländsk utbildning kan prövas och godkännas av Jordbruks-

verket för att ge behörighet till seminverksamhet.

Hygien och smittspridning

11 § I alla led av seminverksamheten skall god hygien upprätthållas.

Åtgärder skall vidtas för att förebygga smittspridning. All utrustning, som

kan komma i kontakt med djur eller sperma under samling, behandling

eller seminering, skall rengöras och desinficeras noggrant före an-

vändningen, såvida inte engångsutrustning används.

SJVFS 1999:112

Saknr M 25

4

12 § Personal på en galtstation som har haft kontakt med andra klöv-

bärande djur än de som befinner sig på galtstationen skall anmäla detta till

den ansvariga veterinären. Personalen skall följa de särskilda hygien-

villkor som den ansvariga veterinären bestämmer.

2 kap.

VILLKOR FÖR GALT SOM ANVÄNDS I SEMIN-

VERKSAMHET

Godkännande av galtstation

1 § Samling och behandling av sperma skall ske på en av Jordbruksverket

godkänd galtstation. För att bli godkänd skall galtstationen uppfylla de

villkor som anges i bilagan till dessa föreskrifter.

Villkor för insättning av galt på galtstation

2 § Vid insättning av galt på en galtstation skall de villkor som anges i 3 -

8 §§ vara uppfyllda.

3 § Vid insättning av galt på en galtstation skall galten

1. ha varit isolerad, i minst 30 dagar efter den sista galtens ankomst, i

utrymme som har godkänts för detta ändamål av Jordbruksverket och där

endast galtar från besättningar som uppfyller de villkor som anges i punkt

2 har befunnit sig,

2. före insättning i den isolering som anges i punkt 1 ha kommit från

en besättning

a. som är officiellt fri från klassisk svinpest,

b. som är fri från brucellos,

c. där inga djur har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de

senaste tolv månaderna,

d. där det inte har konstaterats tecken på Aujeszkys sjukdom eller

porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) genom kliniska,

serologiska och virologiska undersökningar under de senaste tolv måna-

derna, samt

e. som inte omfattas av restriktioner i fråga om afrikansk svinpest,

swine vesicular disease (SVD), svinlamhet (teschensjuka) eller mul- och

klövsjuka.

Galten får inte tidigare ha haft kontakt med djur i annan besättning

med lägre hälsostatus.

4 § Galten skall inom 30 dagar före den isolering som anges i 3 § första

stycket 1 ha genomgått följande tester med negativt resultat

1. ett komplementbindningstest för brucellos,

2. ett serumneutralisationstest eller ett ELISA-test med användning

alla virala antigener för Aujeszkys sjukdom, samt

SJVFS 1999:112

Saknr M 25

5

3. ett ELISA-test eller ett serumneutralisationstest för klassisk svin-

pest.

Jordbruksverket kan efter ansökan medge att de provtagningar som

anges i första stycket får utföras i sådant isoleringsutrymme som anges i 3

§ första stycket 1 förutsatt att resultaten är kända före den 30 dagar långa

isoleringstiden som föreskrivs i 3 § första stycket 1.

5 § Galten skall efter tre veckor av den isoleringsperiod som anges i 3 §

första stycket 1 genomgå följande tester med negativt resultat

1. ett serumagglutinationsprov och ett komplementbindningstest för

brucellos,

2. ett serumneutralisationstest eller ett ELISA-test med användning av

alla virala antigener för Aujeszkys sjukdom,

3. ett ELISA-test för PRRS, samt

4. ett mikroskopiskt agglutinationstest för leptospiros (serotyperna

pomona, grippotyphosa, tarassovi, hardjo, bratislava och ballum).

Om galten under den isoleringstid som anges i 3 § första stycket 1 har

behandlats mot leptospiros med två injektioner streptomycin (25 mg per

kg levande vikt) med ett tidsintervall om 14 dagar behöver inte galten ha

genomgått det i första stycket punkt 4 angivna mikroskopiska

agglutinationstestet.

6 § En galt får föras till isoleringsutrymme och produktionsstall endast

efter medgivande av den ansvariga veterinären. Alla förflyttningar av

galtar till och från galtstationen skall journalföras.

7 § Galt som skall sättas in på en galtstation får på insättningsdagen inte

ha visat kliniska tecken på sjukdom och skall dessförinnan ha hållits i

sådant isoleringsutrymme som anges i 3 § första stycket 1.

Vid tidpunkten för förflyttning av en galt från isoleringsutrymmet till

produktionsstallet skall isoleringsutrymmet

1. vara beläget i mitten av ett område med en radie av tio kilometer,

inom vilket det inte har förekommit något fall av mul- och klövsjuka eller

svinpest under de senaste 30 dagarna,

2. sedan minst tre månader ha varit fritt från mul- och klövsjuka och

brucellos, samt

3. sedan minst 30 dagar ha varit fritt från rabies, mjältbrand, svin-

lamhet (teschensjuka), klassisk svinpest, afrikansk svinpest, swine vesi-

cular disease (SVD) och Aujeszkys sjukdom.

8 § Vid insättning av en galt i isoleringsutrymmet skall den åtföljas av

ett hälsokort, som skall innehålla uppgifter om galtens identitet, namn, ras,

ursprungsbesättning och att galten samt djuren i ursprungsbesättningen vid

transporttillfället inte har visat tecken på de sjukdomar som anges i 3 §

första stycket 2.

Hälsokortet skall vara undertecknat av djurägaren.

SJVFS 1999:112

Saknr M 25

6

Undersökning av galt som hålls på galtstation

9 § En galt, som hålls på en godkänd galtstation, skall i samband med att

den lämnar stationen genomgå följande tester med negativt resultat

1. ett serumneutralisationstest eller ett ELISA-test med användning av

alla virala antigener för Aujeszkys sjukdom,

2. ett komplementbindningstest för brucellos, samt

3. ett ELISA-test eller ett serumneutralisationstest för klassisk svin-

pest.

Proverna får tas tidigast 30 dagar innan galten lämnar stationen. En

galt, som hålls längre än tolv månader på stationen, skall provtas senast 18

månader efter galtens ankomst till stationen.

10 § Om något av de tester som anges i 9 § utfaller med positivt resultat

skall galten isoleras och sperma som har samlats sedan föregående

negativa prov får inte användas. Sperma som har samlats från andra galtar

på stationen efter den tidpunkt då det positiva resultatet konstaterades,

skall förvaras avskilt och får inte användas förrän stationens hälsostatus

har återupprättats.

11 § Verksamhetsledaren skall omgående underrätta den ansvariga

veterinären på stationen om en galt visar tecken på sjukdom eller om

spermans kvalitet avviker från det normala.

12 § På en galtstation skall det finnas en journal över de galtar som hålls

eller har hållits på stationen. Journalen skall för varje galt innehålla

uppgifter om

1. ras,

2. födelsedatum,

3. identitet,

4. ursprungsbesättning,

5. datum och resultat av samtliga blodprovsundersökningar och tester i

anslutning till galtens insättning, vistelse och utgallring från stationen,

6. datum för utförda vaccinationer, samt

7. sjukdomar och hälsotillstånd.

Journalen får föras i form av dataregister och skall vara arkiverad på

galtstationen i minst tre år. För fryst sperma gäller att journaler skall

finnas på galtstationen under den tid som sådan sperma finns på galtsta-

tionen, dock minst i tre år.

3 kap.

SAMLING OCH BEHANDLING AV SPERMA

1 § Sperma som används vid seminering skall, med undantag för an-

vändning i den internseminverksamhet som anges i 5 och 6 §§,

SJVFS 1999:112

Saknr M 25

7

1. vara samlad och behandlad på en godkänd galtstation,

2. vara samlad från galt vars hälsotillstånd uppfyller de villkor som

anges i 2 kap. 2 - 10 §§, samt

3. ha samlats, behandlats, lagrats och transporterats på sätt som anges i

2 kap. 1 § och 3 kap. 2 och 3 §§.

2 § Sperma skall vara samlad från galt som

1. på samlingsdagen inte har visat tecken på sjukdom,

2. inte har vaccinerats mot mul- och klövsjuka,

3. inte har använts för naturlig betäckning under den tid sperma-

samling sker,

4. har hållits på en galtstation, som har varit fri från mul- och klöv-

sjuka under minst tre månader före samlingen och som ligger i mitten av

ett område, med en radie av tio kilometer, där det inte har förekommit

något fall av mul- och klövsjuka under de senaste 30 dagarna,

5. har hållits på en galtstation som inte ligger i ett område som blivit

spärrat på grund av rabies, brucellos, mjältbrand, mul- och klövsjuka,

svinlamhet (teschensjuka), klassisk svinpest, afrikansk svinpest, swine

vesicular disease (SVD) eller Aujeszkys sjukdom, samt

6. har hållits vid en galtstation som under en period av 30 dagar när-

mast före samlingen har varit fri från de sjukdomar som anges i punkt 5.

3 § Vid utförsel av galtsperma till länder inom den Europeiska unionen

(EU) skall sperman tillsättas antibiotika som minst är likvärdig med

effekten av 500 IE streptomycin per ml, 500 IE penicillin per ml, 150

g lincomycin per ml och 300 g spectinomycin per ml när den utspädda

sperman efter antibiotikatillsatsen hålls vid en temperatur av lägst 15 C

under 45 minuter.

För sperma som är avsedd för användning i landet skall antibiotika

användas som förhindrar tillväxt av bakterier i sperman. Antibiotikavalet

kan revideras vid behov.

4 § På galtstationen skall för varje galt föras en spermasamlingsjournal,

av vilken skall framgå

1. datum för spermasamling, och

2. spermans volym, koncentration och motilitet samt eventuellt avvi-

kande morfologi.

Blandning av sperma från galtar får inte ske, utom för produktion av

slaktsvin. Förpackning och följesedel till sådana doser skall märkas med

kodnummer som anger att det är blandsperma. Av journalföringen skall de

ingående galtarnas identitet i varje sats av blandsperma framgå.

Det skall vidare på stationen föras en journal över använd späd-

ningsvätska, typ av antibiotika och kemoterapeutika. Denna journal får

SJVFS 1999:112

Saknr M 25

8

föras i form av dataregister. Journalen skall finnas arkiverad på galtsta-

tionen i minst tre år.

Internseminverksamhet

5 § För seminering av hondjur gäller de villkor som anges i 5 kap. 1 §.

6 § Vid all internseminverksamhet skall den ansvariga veterinären

övervaka verksamheten. I en suggpool skall denna övervakning omfatta

såväl centralenheten som de anslutna satellitbesättningarna.

Den ansvariga veterinären skall se till att

1. åtgärder vidtas i alla led för att förebygga smittspridning,

2. särskilda utrymmen för spermasamling och spermahantering finns,

samt

3. galt inte används för naturlig betäckning under den tid sperma-

samling sker.

7 § Vid internseminverksamhet i en suggpool samt i besättningar som

säljer livdjur skall innan spermasamling påbörjas samtliga galtar som

används för spermasamling ha genomgått följande tester

1. ett serumneutralisationstest eller ett ELISA-test med användning

alla virala antigener för Aujeszkys sjukdom,

2. ett ELISA-test för PRRS, samt

3. ett mikroskopiskt agglutinationstest för leptospiros (serotyperna

pomona, grippotyphosa, tarassovi, hardjo, bratislava och ballum).

Om galten innan spermasamling påbörjas har behandlats mot lep-

tospiros med två injektioner streptomycin (25 mg per kg levande vikt)

med ett tidsintervall om 14 dagar behöver inte galten ha genomgått det i

första stycket punkt 3 angivna mikroskopiska agglutinationstestet.

Dessa tester och behandlingar skall upprepas med sex månaders

intervall under tid som internseminverksamheten pågår.

4 kap.

DISTRIBUTION OCH LAGRING AV SPERMA

1 § Spermadistribution får endast ske direkt från en galtstation eller

genom distributörer som galtstationen har angett i ansökan om tillstånd för

seminverksamhet.

Galtstationens verksamhetsledare skall föra ett register med uppgifter

om produktionsplatsnummer på alla besättningar som köper sperma direkt

eller via distributör och med uppgifter om den utbildning i seminering

som djurägaren och dennes personal har.

Galtstationens verksamhetsledare är skyldig att på begäran tillhanda-

hålla den veterinär som övervakar fältverksamheten ett utdrag ur det i

andra stycket angivna registret.

SJVFS 1999:112

Saknr M 25

9

2 § Vid försäljning eller leverans av sperma från en galtstation skall varje

sändning åtföljas av en följesedel som innehåller uppgifter om

mottagarens namn och adress, datum för leverans samt spermans kod-

nummer. Kopior av dessa följesedlar skall finnas arkiverade på galtsta-

tionen i minst tre år.

Den som distribuerar sperma skall föra en journal över varje enskild

besättning, till vilken leverans av sperma har skett, med uppgifter om

spermans kodnummer, leveransdatum, mottagarens namn och adress samt

eventuella medlemsnummer.

5 kap.

SEMINERING

1 § Ägaren eller brukaren av en besättning i vilken seminering har utförts

skall föra en journal över varje hondjur som har seminerats, med uppgifter

om

använd

spermas

kodnummer,

hondjurets

identitet

och

semineringsdatum.

Om ett hondjur, som har seminerats, lämnar kullar med avvikande

resultat vad gäller storlek, missbildningar eller annat konstaterat fel, skall

djurägaren rapportera detta till suggkontrollen och galtstationen.

2 § Galtstationens verksamhetsledare skall göra regelbundna samman-

ställningar över de uppgifter som erhålls i enlighet med 1 §. Samman-

ställningarna skall utföras på ett sådant sätt att bedömningar av enskilda

besättningars fertilitetssituation och av enskilda galtars egenskaper kan

göras.

Verksamhetsledaren skall samråda med den ansvariga veterinären om

den fortsatta användningen av sperma från galt med avvikande resultat.

6 kap.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Den ansvariga veterinären skall fortlöpande kontrollera och övervaka

den seminverksamhet som bedrivs av anordnaren. Den ansvariga

veterinären skall omedelbart påpeka brister i seminverksamheten för

anordnaren och är skyldig att rapportera till länsstyrelsen om inte rättelse

sker. De veterinärer som övervakar fältverksamheten skall omedelbart

påpeka brister i seminverksamheten för den ansvariga veterinären.

Den ansvariga veterinären skall den 1 mars varje år lämna en rapport

till tillsynsmyndigheten avseende föregående års verksamhet vid den

galtstation som veterinärens åtagande omfattar.

De veterinärer som övervakar fältverksamheten skall den 1 mars varje

år lämna en rapport till tillsynsmyndigheten avseende den övervakning

som utförts föregående år i den seminverksamhet som veterinärernas

åtagande omfattar.

SJVFS 1999:112

Saknr M 25

10

2 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över den seminverksamhet som bedrivs i

länet. Utöver de skyldigheter som följer av tillsynsansvaret skall läns-

styrelsen rapportera till Jordbruksverket om allvarliga brister uppdagas

samt om en anordnare vid upprepade tillfällen inte följt länsstyrelsens

eller den ansvariga veterinärens anvisningar eller anvisningar från den

veterinär som övervakar fältverksamheten.

3 § Tillstånd att bedriva seminverksamhet medför skyldighet att bereda

tillsynsmyndigheterna och den ansvariga veterinären samt den veterinär

som övervakar fältverksamheten tillträde till samtliga lokaler, där semin-

verksamheten bedrivs, för att där göra undersökningar och ta prover samt

att på begäran tillhandahålla de handlingar tillsynsmyndigheten

efterfrågar.

4 § En anordnare, eller annan som omfattas av ett semintillstånd, som inte

följer dessa föreskrifter eller villkor som meddelats vid tillståndsgivningen

kan få sitt tillstånd återkallat av Jordbruksverket.

5 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 december 1999, då Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:135) om seminverksamhet med svin

skall upphöra att gälla.

INGBRITT IRHAMMAR

Eva-Marie Stålhammar

(Djurmiljöenheten)

SJVFS 1999:112

Saknr M 25

11

Bilaga

Villkor för godkännande av galtstation

Galtstationen skall

1. stå under fortlöpande tillsyn av en ansvarig veterinär,

2. vara utrustad med

a. djurstallar med utrymme för temporär isolering av sjuka djur,

b. utrymmen för samling av sperma med ett särskilt rum för ren-

göring och desinficering eller sterilisering av utrustning som används vid

samlingen,

c. ett rum för behandling av sperma, samt

d. ett förvaringsrum för sperma,

3. vara utformad på ett sådant sätt att all kontakt med husdjur utanför

anläggningen förhindras,

4. vara utformad på ett sådant sätt att djurstallar och spermasamlings-,

hanterings- och förvaringsutrymmen lätt kan rengöras och desinficeras,

5. vara utformad på ett sådant sätt att djurstallarna är avskilda från

spermabehandlingsrummet och att båda dessa utrymmen är avskilda från

förvaringsrummet för sperma, samt

6. ha ett från andra utrymmen avskilt isoleringsutrymme för insättning

av galtar på stationen.

Villkor för övervakning av galtstation

På en galtstation gäller följande villkor:

1. Endast galtar avsedda för spermasamling får finnas på stationen.

2. Obehöriga får inte ges tillträde till stationen. Besökare skall följa de

villkor som den ansvariga veterinären uppställer.

3. Journal skall fortlöpande föras över galtarna på sätt som anges i 2

kap. 12 §.

4. Inspektion skall göras minst två gånger per år av en officiell vete-

rinär för att kontrollera att samtliga villkor är uppfyllda.

5. Personalen skall ha sådan utbildning i desinficering och hygien-

teknik att smittspridning förhindras.

6. Endast sperma som har samlats vid en godkänd galtstation får

behandlas och lagras på stationen. Sådan sperma får inte komma i kontakt

med andra spermapartier.

7. Samling, behandling och förvaring av sperma får endast ske i

utrymmen som är avsedda för dessa ändamål och under strikta hygieniska

förhållanden.

8. Material av animaliskt ursprung som används vid behandling av

sperma skall härröra från källor som inte utgör risk för smitta. Stamlös-

ning som används vid spädning av sperma skall vara steril.

9. Förvaringskärl och transportbehållare skall vara rengjorda och

desinficerade före ny påfyllning, såvida inte engångsutrustning används.

SJVFS 1999:112

Saknr M 25

12

Rengjorda behållare får vid återanvändning inte föras in i galtstall eller

beredningsutrymmen.

10. Vid frysning av sperma får det använda frysmedlet inte tidigare ha

använts till andra produkter av animaliskt ursprung.

11. Varje individuell dos av sperma skall vara märkt på ett sådant sätt

att samlingsdatum för sperman, galtens ras och identitet (kodnummer)

samt stationens namn kan fastställas.