SJVFS 1999:17

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av

amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin;

beslutade den 3 mars 1999

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 17 § bisjukdoms-

förordningen (1974:212) att 42 § verkets föreskrifter (SJVFS 1992:38)

om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin skall

ha följande lydelse.

SJVFS 1999:17

Saknr Y 12:4

Utkom från trycket

den 5 mars 1999

42 §1 I bigård där varroakvalster förekommer skall bitillsynsmannen

förelägga innehavaren av bisamhällena att bekämpa varroakvalster i bi-

gårdens samtliga samhällen. Vid bekämpningen skall användas mekaniska

metoder, t.ex. spärrbox, eller sådana kemiska produkter eller biotekniska

organismer som får användas mot varroakvalster. Metoderna får användas

enskilt eller i kombination. Valet av bekämpningsmetod skall

tillsynsmannen överlåta på biodlaren.

----------------------

Denna författning träder i kraft den 8 mars 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Sofia Andersson

(Växtodlingsenheten)

1

Senaste lydelse SJVFS 1993:27.