SJVFS 2000:102

Statens jordbruksverks föreskrifter om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för arealersättningen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om agromonetärt

kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar

för arealersättningen;

beslutade den 13 juni 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 30 § förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.

SJVFS 2000:102

Utkom från trycket

den 27 juni 2000

1 § Grundläggande bestämmelser om agromonetärt kompensationsstöd på

grund av växelkursförändringar finns i

1. rådets förordning (EG) nr 724/97 av den 22 april 1997 om faststäl-

lande av åtgärder och kompensation i samband med betydande uppskriv -

ning som påverkar jordbruksinkomsterna1,

2. rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att

fastställa ett agromonetärt system för euron2,

3. rådets förordning (EG) nr 2800/98 av den 15 december 1998 om

övergångsåtgärder som skall tillämpas i den gemensamma jordbrukspoli-

tiken med tanke på införandet av euron3,

4. kommissionens förordning (EG) nr 805/97 av den 2 maj 1997 om

tillämpningsföreskrifter för kompensation i samband med märkbara re-

valveringar4,

5. kommissionens förordning (EG) nr 1891/98 av den 3 september om

fastställande av jordbruksomräkningskursen för vissa stöd i Förenade

kungariket och Sverige samt därav följande maximala kompensationsstöd5,

6. kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 av den 22 december 1998

om tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen för euron

inom jordbrukssektorn6,

1EGT L 108, 25.4.1997, s. 9 (Celex 31997R0724).

2EGT L 349, 24.12.1998, s.1 (Celex 31998R2799).

3EGT L 349, 24.12.1998, s. 8 (Celex 31998R2800).

4EGT L 115, 3.5.1997, s. 13 (Celex 31997R0805).

5EGT L 245, 4.9.1998, s. 30 (Celex 31998R1891).

6EGT L 349, 24.12.1998, s. 36 (Celex 31998R2808).

SJVFS 2000:102

2

7. kommissionens förordning (EG) nr 2813/98 av den 22 december 1998

om tillämpningsföreskrifter för övergångsåtgärderna för införandet av

euron i den gemensamma jordbrukspolitiken7,

8. kommissionens förordning (EG) nr 1410/1999 av den 29 juni 1999 om

ändring av förordning (EG) nr 2808/98 om tillämpningsföreskrifter för den

agromonetära ordningen för euron inom jordbrukssektorn och om ändring

av definitionen av vissa avgörande händelser i följande förordningar:

(EEG) nr 3889/87, (EEG) nr 3886/92, (EEG) nr 1793/93, (EEG) nr 2700/93 och

(EG) nr 293/988,

9. kommissionens förordning (EG) nr 1639/1999 av den 26 juli 1999 om

fastställande av maximibeloppet för det kompensationsstöd som beviljas

till följd av kurserna för omräkning av euro till nationella valutaenheter eller

de växelkurser som gäller den 1 juli 19999,

10. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

11. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbrukspro-

dukter.

2 § En första delbetalning av agromonetärt kompensationsstöd lämnas

enligt följande:

1. För stödåret 1998 lämnas 5 kr och 94 öre per 1000 kr beviljad

arealersättning 1997.

2. För stödåret 1999 lämnas 111 kr och 40 öre per 1000 kr beviljad

arealersättning 1999.

3 § Beräknat stödbelopp som sammanlagt är lägre än 200 kr betalas inte ut.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 30 juni 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

John Andersson

(Arealstödsenheten)

7

EGT L 349, 24.12.1998, s. 48 (Celex 31998R2813).

8

EGT L 164, 30.6.1999, s. 53. (Celex 31999R1410).

9

EGT L 194, 27.7.1999, s. 33. (Celex 31999R1639).