Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38)

om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroa-

sjuka hos bin 1 ;

Statens jordbruksverk har, med stöd av 2 § 2 och 17 § bisjukdoms -

förordningen (1974:212), föreskrivit följande.

SJVFS 2000:109

Saknr Y 12

Omtryck

Allmänna bestämmelser

1 § Område som omfattas av förklaring om smitta eller misstanke om smitta

skall utgöras av församling. Om särskilda skäl föreligger, kan i samband

med smittförklaring område bestämmas att omfatta mer än en församling.

Smittförklarade områden kan föras samman i zoner.

2 § Länsstyrelsen får för tillsynsdistrikt utse ersättare för tillsynsman.

Denna tjänstgör efter beslut av länsstyrelsen då tillsynsman har förhin der.

Länsstyrelsen för anteckningar om ersättares tjänstgöringstid.

Vad som i lag eller annan författning sägs om tillsynsman och dennes

befogenheter är även tillämpligt på ersättare för tillsynsman.

Till ersättare för tillsynsman utses i första hand tillsynsman i angrän-

sande tillsynsdistrikt.

Har tillsynsman och, om sådan utsetts, ersättare för tillsynsman för-

hinder, förordnar länsstyrelsen tillsynsman i annat tillsynsdistrikt att

tjänstgöra i deras ställe.

3 § Länsstyrelsen skall genast till Statens jordbruksverk sända uppgift om

de personer som utsetts till ersättare för tillsynsmän samt införa

uppgifterna i länets författningssamling och i ortstidning.

4 § Länsstyrelsen skall utfärda intyg som styrker tillsynsmans behörighet

att utöva bitillsyn. Tillsynsmannen skall vid förrättning kunna uppvisa

denna handling.

1Författningen senast ändrad SJVFS 1999:17.

SJVFS 2000:109

Saknr Y 12

2

5 § Tillsynsman skall vid arbete i bigård iaktta största renlighet och

försiktighet för att ej bidra till spridning av smitta.

6 § Tillsynsman bör skaffa sig en god kännedom om biodlingen inom sitt

tillsynsdistrikt och informera biodlare, auktionsförrättare, anstalter för

bearbetning av honung och vax samt försäljare av bidrottningar, bi-

samhällen och material för biskötseln om gällande bestämmelser till skydd

mot amerikansk yngelröta och angrepp av varroakvalster.

7 § En biodlare kan av Statens jordbruksverk utses såsom godkänd

biodlare. Kraven härför är genomgången bisjukdomskurs motsvarande vad

som gäller för bitillsynsmannautbildning samt minst tre års dokumenterad

erfarenhet av biodling.

Tillsynsman får lämna en godkänd biodlare tillstånd till flera flyttningar

av bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och

hembigårdar under en bestämd tidsperiod, dock högst under tolv månader.

Sådant tillstånd skall vara villkorat av

1. att varroa eller amerikansk yngelröta ej påträffas i bigården,

2. att sådana undersökningar som sägs i 17 § rörande förekomst av

varroakvalster skall utföras i enlighet med vad som där anges,

3. att undersökningar med avseende på amerikansk yngelröta sker i

anslutning till varje flyttningstillfälle, och

4. att biodlaren i anslutning till bigården tydligt anger eget namn,

adress, telefonnummer och hur länge tillståndet gäller.

Tillstånd enligt andra stycket får inte lämnas till flyttning över

zongräns för varroabekämpning.

Tillstånd enligt andra stycket till flyttning inom zon 1 får lämnas utan

att de förutsättningar med avseende på varroa som anges i punkterna 1

och 2 är uppfyllda. (SJVFS 1993:27).

Smittförklaring

8 § Får länsstyrelsen kännedom eller misstanke om smitta inom icke

smittförklarat område skall länsstyrelsen omedelbart underrätta Statens

jordbruksverk.

Då skäl föreligger att upphäva eller ändra förklaring av område som

smittat eller misstänkt för smitta skall länsstyrelsen underrätta Statens

jordbruksverk.

9 § Statens jordbruksverks beslut att förklara område smittat eller miss-

tänkt för smitta eller att upphäva eller ändra sådan förklaring skall läns-

styrelsen låta införa i ortstidning.

SJVFS 2000:109

Saknr Y 12

3

Förvaring och bortförande

10 § Bibostäder, som ej längre hyser levande bin, samt honung eller bivax

och avfall av honung eller bivax får ej förvaras på sådant sätt att bin får

tillträde därtill.

Utan hinder av första stycket får efter anmälan till tillsynsman bibo-

städer hållas öppna för infångande av vildbisvärmar (svärmfångstkupor)

under tiden 15 maj - 31 juli. Som svärmfångstkupor får endast användas väl

rengjorda tomkupor, som tidigare inte hyst bisamhälle smittat med

amerikansk yngelröta. Utbyggda vaxkakor får härvid endast användas om

de kommer från bigård som de två föregående åren varit fri från smitta. På

kupan skall med namn, adress och telefonnummer tydligt anges vem den

tillhör.

11 § Statens jordbruksverk kan medge undantag från bestämmelser i

denna författning om förvaring och bortförande.

Särskilda bestämmelser om amerikansk yngelröta

12 § Från bigård, i vilken amerikansk yngelröta konstaterats, får ej levande

bin bortföras förrän bigården ånyo undersökts och befunnits fri från

smitta. Förnyad undersökning skall utföras tidigast två månader efter det

smitta påvisats.

Från sådan bigård får begagnade bibostäder och begagnade biod-

lingsredskap, under förutsättning att de är rengjorda på ett betryggande

sätt, flyttas inom smittförklarat område.

13 § Innan tillstånd enligt 8 § bisjukdomsförordningen (1974:212) lämnas

att bortföra levande bin, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana,

begagnade bibostäder eller begagnade biodlingsredskap från område som

är förklarat smittat eller misstänkt för smitta av amerikansk yngelröta skall

bigården undersökas. Befinns undersökt bigård fri från smitta och har

smitta ej påvisats i bigården under de två föregående månaderna får

tillstånd utfärdas. Tillstånd att bortföra begagnade bibostäder och be-

gagnade biodlingsredskap får under förutsättning att föremålen är ren-

gjorda på ett betryggande sätt utfärdas även om bigården är smittad med

amerikansk yngelröta.

Tillstånd lämnas skriftligen av tillsynsman och får gälla för högst åtta

månader. Tillstånd krävs för varje flyttning. Tillståndsbevis för flyttning

skall anbringas väl synligt på bibostäder och andra föremål som bortförs.

SJVFS 2000:109

Saknr Y 12

4

Särskilda bestämmelser om varroasjuka

14 § Varroasmittförklarade områden är sammanförda i zoner m.m. i enlighet

med vad som framgår av Jordbruksverkets föreskrifter om smittförklaring

med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin.

I 18 - 36 §§ i denna författning finns bland annat bestämmelser med

krav på varroafria nedfallsprover. Härmed avses prover som tagits vid

sådan undersökning som sägs i 37 § andra stycket och att samtliga pro ver

varit fria från varroakvalster. (SJVFS 1994:68).

15 § Tillstånd att bortföra levande bin och biodlingsmaterial från för-

samling inom varroasmittförklarat område skall lämnas skriftligen och i

enlighet med bestämmelserna i 16 - 36 §§.

Flyttningstillstånd krävs för varje flyttning med de undantag som

framgår av 7 § andra stycket.

Flyttningstillstånd får endast lämnas under förutsättning att den vid

varje flyttning berörda biodlaren, inseminatören eller parningsstationen på

goda grunder kan antas uppfylla de krav som gäller enligt denna för-

fattning för att flyttningen skall få ske.

Gemensamma flyttningsbestämmelser för flera zoner m.m.

16 § Tillstånd att ur församling i zon 1, 2 eller 3, bortföra utbyggda

vaxkakor utan honung, ägg och larver och avfall av sådana vaxkakor,

begagnade bibostäder och biodlingsredskap får lämnas om det som skall

föras bort inte varit i kontakt med levande bin under de senaste 14 dagarna

före flyttningen. (SJVFS 1994:68).

16 a § Tillstånd att ur församling i zon 1, 2 eller 3 samt från Gotland

bortföra utbyggda vaxkakor med ägg eller larver får lämnas under

förutsättning att

1. bin inte tidigare har kläckts i kakstycket,

2. kakstycket inte innehåller larver som är äldre än 24 timmar, täckta

celler eller celler med honung,

3. kakstyckets storlek ej överstiger 100 x 50 mm,

4. inga fullbildade bin medföljer och

5. en okulärbesiktning av kakstycket utvisar att varroa inte förekommer.

(SJVFS 1994:68).

17 § Samtliga flyttningar mellan ut- och hembigårdar inom zon 2 och 3 som

sker i enlighet med tillstånd som avser flera flyttningar skall alltid föregås

av sådan nedfallsundersökning som sägs i 37 § andra stycket. Biodlaren

får själv utföra undersökningen i egen bigård.

SJVFS 2000:109

Saknr Y 12

5

Zon 1

18 § Tillstånd får lämnas till flyttning av yngelfria honungskakor för

slungning i annan församling inom zon 1 utan att krav ställs på varroafria

nedfallsprover från bigården.

Finns varroafria nedfallsprover får tillstånd även lämnas till flyttning till

zon 2.

19 § Tillstånd får lämnas till flyttning av hela bisamhällen till annan

församling inom zon 1 utan att krav ställs på varroafria nedfallsprover från

bigården. Tillstånd får inte lämnas till flyttning ut ur zon 1.

20 § Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till

inseminatör som auktoriserats för varroakontroll av Statens jordbruksverk.

Tillstånd får lämnas utan att krav ställs på varroafria nedfallsprover från

bigården.

Tillstånden får avse flyttningar till och från inseminatörer i hela landet.

Flyttningarna skall ske med försändelsebur. När inseminatören mottager

bina skall dessa kontrolleras med avseende på varroakvalster. Påträffas

kvalster skall bina avlivas.

Drottningar och följebin får inte komma i kontakt med andra bin. Vid

behov får dock följebina bytas ut. Sker detta skall nya följebin vara

varroafria och de ursprungliga följebina avlivas. Drottningar och följebin

får endast återsändas till den bigård varifrån drottningarna kommit.

21 § Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till och

från parningsstation inom zon 1. Tillstånd får lämnas utan att krav ställs på

varroafria nedfallsprover från bigården.

Flyttningar till och från parningsstationer skall ske med parningskas-

sett eller försändelsebur.

Tillstånd till flyttning till parningsstation inom zon 1 får endast medges

för drottningar med följebin från zon 1 och Gotland.

22 § Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin i

samband med försäljning av drottningar till bigård inom församling i zon 1

samt till Gotland utan att krav ställs på varroafria nedfallsprover från

bigården. Flyttningen skall ske med försändelsebur.

Tillstånd får inte medges till flyttning av drottningar med följebin från

zon 1 till zon 2, 3 eller icke smittförklarat område.

SJVFS 2000:109

Saknr Y 12

6

Zon 2

23 § Tillstånd får lämnas till flyttning av yngelfria honungskakor till zon 1

för slungning utan att krav ställs på varroafria nedfallsprover från

bigården.

Finns varroafria nedfallsprover får tillstånd även lämnas till flyttning till

zon 2 och 3.

24 § Tillstånd får lämnas till flyttning av hela bisamhällen till annan

församling inom zon 2 om det finns varroafria nedfallsprover från bigården

samt till zon 1 och till Gotland utan att krav ställs på varroafria

nedfallsprover från bigården.

Tillstånd får inte lämnas till flyttning till zon 3 eller till icke smittförklarat

område.

25 § Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till och

från inseminatör som auktoriserats för varroakontroll av Statens

jordbruksverk. För sådant tillstånd gäller vad som sägs i 20 §.

26 § Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till och

från parningsstation inom zon 2 om det finns varroafria nedfallsprover från

bigården.

Flyttning till parningsstation inom zon 2 får endast medges för

drottningar med följebin från zon 2, 3 och icke smittförklarat område. Dock

inte från zon 1 och Gotland.

Flyttning till parningsstationen skall ske med parningskassett eller

försändelsebur. När bin återsänds till bigård skall detta ske med försän-

delsebur.

När bin återsänds till bigård inom zon 2 skall de vara kontrollerade med

avseende på varroakvalster av auktoriserad person på parningsstationen.

Bin som återsänds till bigård inom zon 3 eller till icke smittförklarat område

skall undersökas med avseende på varroakvalster på avdelningen för bin

vid Sveriges lantbruksuniversitet innan de når bigården.

27 § Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin i

samband med försäljning av drottningar till bigårdar i hela landet. För

tillstånd till sådan flyttning gäller följande:

1. Flyttning av drottningar med följebin till bigård inom zon 1 och

Gotland får ske utan att krav ställs på varroafria nedfallsprover från bi-

gården eller på undersökning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

2. För flyttning av drottningar med följebin till bigård inom zon 2 krävs

varroafria nedfallsprover från bigården.

3. För flyttning av drottningar med följebin till bigård inom zon 3 eller

icke smittförklarat område gäller vad som sagts under punkt 2 och

SJVFS 2000:109

Saknr Y 12

7

därutöver att bina skall kontrolleras med avseende på varroakvalster på

avdelningen för bin vid Sveriges lantbruksuniversitet innan de når

mottagande bigård.

Zon 3

28 § Tillstånd får lämnas till flyttning av yngelfria honungskakor för

slungning inom zon 2, 3 och icke smittförklarat område om det finns

varroafria nedfallsprover från bigården.

29 § Tillstånd får lämnas till flyttning av hela bisamhällen till annan

församling inom zon 3 om det finns varroafria nedfallsprover från bigården

samt till zon 1, 2 och Gotland utan att krav ställs på varroafria

nedfallsprover från bigården. Tillstånd får inte lämnas till flyttning till icke

smittförklarat område.

30 § Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till och

från inseminatör som auktoriserats för varroakontroll av Statens

jordbruksverk. För sådant tillstånd gäller vad som sägs i 20 §.

31 § Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till och

från parningsstation inom zon 2, 3 och icke smittförklarat område om det

finns varroafria nedfallsprover från bigården.

Flyttning till parningsstation inom zon 3 får endast medges för

drottningar med följebin från zon 3 och icke smittförklarat område.

Flyttning till parningsstation skall ske med parningskassett eller för-

sändelsebur. När bina återsänds till bigården skall detta ske med försän-

delsebur.

När bin återsänds till bigård inom zon 3 skall de vara kontrollerade med

avseende på varroakvalster av auktoriserad person på parningsstationen.

Bin som återsänds till bigård inom icke smittförklarat område skall

undersökas med avseende på varroakvalster på avdelningen för bin vid

Sveriges lantbruksuniversitet innan de når biodlaren.

32 § Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin i

samband med försäljning av drottningar till bigårdar i hela landet. För

tillstånd till sådan flyttning gäller följande:

1. Flyttning av drottningar med följebin till bigårdar inom zon 1 och

Gotland får ske utan att krav ställs på varroafria nedfallsprover från bi-

gården eller på undersökning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

2. Flyttning av drottningar med följebin till bigård inom zon 2 och 3 får

ske om det finns varroafria nedfallsprover från bigården.

3. För flyttning av drottningar med följebin till bigårdar inom icke

smittförklarat område gäller vad som sägs under punkt 2 och därutöver att

SJVFS 2000:109

Saknr Y 12

8

bina skall undersökas med avseende på varroakvalster vid avdelningen för

bin vid Sveriges lantbruksuniversitet innan de når mottagande bigård.

Gotland

33 § Levande bin, utbyggda vaxkakor, avfall av sådana samt begagnade

biodlingsredskap får flyttas inom Gotland utan flyttningstillstånd.

34 § Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till och

från inseminatör. För sådan flyttning gäller vad som sägs i 20 §.

35 § Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till och

från parningsstation inom zon 1. Flyttning till och från parningsstation

skall ske med försändelsebur.

36 § Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin i

samband med försäljning av drottningar till bigårdar inom zon 1 utan att

krav ställs på varroafria nedfallsprover från bigården.

Flyttningen skall ske med försändelsebur.

Tillstånd får inte medges för flyttning av drottningar med följebin från

Gotland till zon 2, 3 eller icke varroasmittförklarat område.

Undersökning av bisamhälle

37 § Undersökning rörande förekomst av amerikansk yngelröta skall

omfatta alla bisamhällen i bigården samt förråd av utbyggda vaxkakor och

avfall därav. Har bigården undersökts tidigare under kalenderåret och

därvid befunnits fri från smitta får undersökning ske genom stick-

provsförfarande.

Undersökning rörande förekomst av varroakvalster skall omfatta minst

en tredjedel av bigårdens samhällen, dock minst två samhällen.

Undersökningen skall ske genom analys av nedfall. Under binas aktiva

period skall nedfallet insamlas med varroainlägg i samhället under minst 14

dagar.

Undersökning för utfärdande av flyttningstillstånd som avses i 7 §

andra stycket får i fråga om amerikansk yngelröta göras genom stickprov. I

område som smittförklarats med avseende på varroakvalster skall

undersökning ske enligt tillvägagångssättet i andra stycket.

38 § Kan bitillsynsmannen vid undersökningen inte avgöra om ameri-

kansk yngelröta förekommer skall han insända kakprov till avdelningen för

bin vid Sveriges lantbruksuniversitet.

SJVFS 2000:109

Saknr Y 12

9

Kan bitillsynsmannen vid undersökningen inte avgöra om varroa-

kvalster förekommer i de uttagna proven skall han insända nedfallsprov till

avdelningen för bin vid Sveriges lantbruksuniversitet.

39 § Konstateras förekomst av amerikansk yngelröta i bisamhälle skall

undersökning även utföras i bigårdar som ligger inom tre kilometers

avstånd från det smittade bisamhället.

Konstateras förekomst av varroakvalster i bigård skall undersökning

även utföras i bigårdar som ligger inom sju kilometers avstånd från var-

roafyndet, om inte Statens jordbruksverk för särskilt område bestämmer

annat.

Bekämpningsåtgärder

40 § Finner tillsynsman bisamhälle smittat av amerikansk yngelröta skall

han verkställa eller förelägga om förintande av bisamhället och sanering

eller förintande av bibostaden samt de ytterligare åtgärder som bedöms

nödvändiga för bekämpning av sjukdomen.

41 § Finner tillsynsman varroakvalster i bigård där kvalster tidigare inte

påträffats skall han omedelbart anmäla detta till länsstyrelsen om inte

Statens jordbruksverk för särskilt område bestämmer annat. Länsstyrelsen

skall omedelbart underrätta Statens jordbruksverk om var varroakvalster

konstaterats.

42 § I bigård där varroakvalster förekommer skall bitillsynsmannen

förelägga innehavaren av bisamhällena att bekämpa varroakvalster i bi-

gårdens samtliga samhällen. Vid bekämpningen skall användas mekaniska

metoder, t.ex. spärrbox, eller sådana kemiska produkter eller biotekniska

organismer som får användas mot varroakvalster. Metoderna får användas

enskilt eller i kombination. Valet av bekämpningsmetod skall

tillsynsmannen överlåta på biodlaren. (SJVFS 1999:17).

43 § För vildbisamhälle, dvs. bisamhälle som tagit bostad i annat föremål

än avsedd bibostad, gäller att tillsynsman får verkställa eller förelägga om

åtgärder som bedöms nödvändiga för att förhindra smittspridning även i

det fall då endast misstanke om smitta föreligger. Smitta behöver som regel

befaras endast om något samhälle smittat av amerikansk yngelröta under

det innevarande eller föregående kalenderåret påträffats inom ett avstånd

av tre kilometer eller om något samhälle smittat av varroakvalster under det

innevarande eller föregående kalenderåret påträffats inom ett avstånd av

sju kilometer.

SJVFS 2000:109

Saknr Y 12

10

44 § Skada som uppkommer vid förintande av vildbisamhälle föranlett av

misstanke om eller faktisk förekomst av amerikansk yngelröta eller

varroakvalster skall anses vara ringa och förintandet därmed tillåtet för

tillsynsmannen även om ägaren motsätter sig åtgärden, om uppkommen

kostnad eller förlust ej överstiger 300 kronor.

Tillsynsmans rapportering

45 § Tillsynsman skall föra förrättningsprotokoll över varje utförd för-

rättning samt årligen senast den 1 november insända verksamhetsrapport

för innevarande år till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen sammanställer verksamhetsrapporterna och sänder in

sammanställningen till Statens jordbruksverk före den 10 januari näst-

kommande år.

Ersättning

46 § Ersättning för kostnad eller förlust genom beslut om förintande av

bisamhälle i bigård utgår enligt 13 § bisjukdomsförordningen (1974:212).

Ansökan om ersättning inlämnas till vederbörande länsstyrelse för

prövning. Till ansökan skall fogas protokoll över förrättningen.

47 § För kostnad eller förlust som uppkommit genom tillsynsmans eller

Statens jordbruksverks beslut om förintande av vildbisamhälle enligt 40 §

och som varit nödvändig för att förhindra smittspridning utgår ersättning

till berörd fastighetsägare. Ansökan om ersättning inlämnas till

vederbörande länsstyrelse för prövning. Om ersättningsanspråken från

fastighetsinnehavaren uppgår till 5 000 kronor eller mer skall länsstyrelsen

tillsammans med eget yttrande vidarebefordra ansökan till Statens

jordbruksverk som prövar ansökan. Till ansökan skall fogas verifikation

över uppkomna kostnader samt protokoll över förrättningen.

48 § Tillsynsman skall vara närvarande vid varje förintande av bisamhälle

som kan ge anledning till ersättning.

49 § Tillsynsmans räkning insänds till länsstyrelsen för granskning och

utbetalning.

Biodlarens uppgiftsskyldighet

50 § Innehavare av bisamhälle skall i anmälan till länsstyrelsen vart tredje

år räknat från år 1994 senast den 31 mars uppge var bisamhälle är

stadigvarande uppställt. Uppgift skall lämnas om innehavarens namn och

postadress, fastighet på vilken bisamhälle är stadigvarande uppställt,

SJVFS 2000:109

Saknr Y 12

11

församling och kommun där fastigheten är belägen samt huruvida bi-

samhälle flyttas till tillfällig uppställningsplats.

Den som startar eller övertar biodling skall göra anmälan enligt första

stycket när verksamheten påbörjas.

-------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 30 april 1992, då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:113) om bekämpning av

amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin skall upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 15 april 1993.

----------------------

Denna författning4 träder i kraft den 15 juni 1994.

----------------------

Denna författning5 träder i kraft den 8 mars 1999.

(Statens jordbruksverk)

2SJVFS 1992:38.

3SJVFS 1993:27.

4SJVFS 1994:68.

5SJVFS 1999:17.