SJVFS 2000:145

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1984:20) med arbetsordning för förste banveterinär

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens

kungörelse (LSFS 1984:20) med arbetsordning för

förste banveterinär;

beslutade den 4 oktober 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 33 § andra stycket

djurskyddsförordningen (1988:539), att Lantbruksstyrelsens kungörelse

(LSFS 1984:20) med arbetsordning för förste banveterinär skall upphöra

att gälla.

SJVFS 2000:145

Saknr L 11:1

Utkom från trycket

den 26 oktober 2000

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 november 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Anna Waldensten

(Djurskyddsenheten)