SJVFS 2000:158

Statens jordbruksverks föreskrifter om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för tackbidrag och extra tackbidrag i mindre gynnade områden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om agromonetärt

kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar

för tackbidrag och extra tackbidrag i mindre gynnade

områden;

beslutade den 12 december 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 30 § förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.

SJVFS 2000:158

Utkom från trycket

den 13 december 2000

1 § Grundläggande bestämmelser om agromonetärt kompensationsstöd på

grund av växelkursförändringar finns i

1. rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att

fastställa ett agromonetärt system för euron1,

2. kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 av den 22 december 1998

om tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen för euron

inom jordbrukssektorn2,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1410/1999 av den 29 juni 1999 om

ändring av förordning (EG) nr 2808/98 om tillämpningsföreskrifter för den

agromonetära ordningen för euron inom jordbrukssektorn och om ändring

av definitionen av vissa avgörande händelser i följande förordningar:

(EEG) nr 3889/87, (EEG) nr 3886/92, (EEG) nr 1793/93, (EEG) nr 2700/93 och

(EG) nr 293/983,

4. kommissionens förordning (EG) nr 341/2000 av den 15 februari 2000

om fastställande av omräkningskursen för vissa direkta stöd och åtgärder

av strukturell eller miljömässig karaktär4,

5. kommissionens förordning (EG) nr 801/2000 av den 17 april 2000 om

fastställande av maximibeloppet för kompensation enligt de växelkurser för

danska kronan, svenska kronan och pund sterling som gäller den 1 och 2

januari 20005,

1EGT L 349, 24.12.1998, s. 1 (Celex 31998R2799).

2EGT L 349, 24.12.1998, s. 36 (Celex 31998R2808).

3EGT L 164, 30.6.1999, s. 53 (Celex 31999R1410).

4 EGT L 043, 16.02.2000, s. 19 (Celex 32000R0314).

5 EGT L 096, 18.04.2000, s. 34 (Celex 32000R0801).

SJVFS 2000:158

2

6. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt

7. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om

jordbruksprodukter.

2 § En första delbetalning av agromonetärt kompensationsstöd lämnas

enligt följande:

1. För stödåret 1999 lämnas 10 kr och 67 öre per beviljat tackbidrag

1999.

2. För stödåret 1999 lämnas 3 kr och 19 öre per beviljat extra tackbidrag

i mindre gynnade områden 1999.

3 § Beräknat stödbelopp som sammanlagt är lägre än 200 kr betalas inte ut.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 december 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Cecilia Landström

(Djurbidragsenheten)