SJVFS 2000:25

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens före skrifter (LSFS 1986:28) om seminverksamhet för avel med andra djurslag än nötkreatur, får, getter, svin och hästar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens före -

skrifter (LSFS 1986:28) om seminverksamhet för avel med

andra djurslag än nötkreatur, får, getter, svin och hästar;

besl

utade den 15 mars 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § förordningen

(1985:343) om kontroll av husdjur m.m., att Lantbruksstyrelsens före-

skrifter (LSFS 1986:28) om seminverksamhet för avel med andra djurslag

än nötkreatur, får, getter, svin och hästar skall upphöra att gälla.

SJVFS 2000:25

Saknr D 29

Utkom från trycket

den 27 mars 2000

------------------------

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2000.

2. Beslut om tillstånd att bedriva någon form av seminverksamhet

meddelade med stöd av Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1986:28)

om seminverksamhet för avel med andra djurslag än nötkreatur, får, getter,

svin och hästar gäller längst till den 1 januari 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Eva-Marie Stålhammar

(Djurmiljöenheten)