SJVFS 2000:33

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:219) om prisrapportering av fågelkött och ägg

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:219) om prisrapportering av

fågelkött och ägg;

beslutade den 22 mars 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 36 § förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att 1 § verkets

föreskrifter (SJVFS 1994:219) om prisrapportering av fågelkött och ägg

skall ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2000:33

Utkom från trycket

den 31 mars 2000

Omtryck

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om representativt marknadspris för

fågelkött och ägg finns i

1. kommissionens förordning (EG) nr 572/1999 av den 16 mars 1999 om

vissa meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen avseende

ägg och fjäderfäkött1,

2. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

3. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter. (SJVFS 2000:33).

Fågelkött

2 § Slakteriföretag som har en försäljning överstigande 1 500 ton kyckling

per kalenderår skall veckovis rapportera försålda kvantiteter och priser på

kyckling till Statens jordbruksverk.

Rapporteringen skall ske på blankett E5.38. Blanketten skall ha kommit

in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping senast torsdag

klockan 15.00 efterföljande vecka.

1EGT L 070, 17.3.1999, s. 16-17 (Celex 31999R572).

SJVFS 2000:33

2

Ägg

3 § Näringsidkare som packar ägg och som har en försäljning översti-

gande 300 ton ägg per kalenderår skall veckovis rapportera försålda kvan-

titeter och priser på ägg till Statens jordbruksverk.

Rapporteringen skall ske på blankett E5.37. Blanketten skall ha kommit

in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping senast torsdag klockan

15.00 i efterföljande vecka.

-------------------------

Denna författning2 träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 14 april 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Lars-Anders Strandberg

(Marknadsenheten)

2 SJVFS 1995:219.

3 SJVFS 2000:33.