SJVFS 2000:37

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (1995:10) om prisrapportering av mjölkprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter ( 1995:10 ) om prisrapportering av

mjölkprodukter;

beslutade den 22 mars 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 36 § förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att 1 § verkets

föreskrifter (SJVFS 1995:10) om prisrapportering av mjölkpro-dukter skall

ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2000:37

Utkom från trycket

den 31 mars 2000

Omtryck

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om prisrapportering av mjölkproduk-ter

finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den

gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkproduk-

ter1,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1498/1999 av den 8 juli 1999 om

tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 beträffande

meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på

mjölk och mjölkprodukter2,

3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter. (SJVFS 2000:37).

Rapportering

2 § Mejeriföretag skall veckovis rapportera priser för mjölkprodukter som

säljs inom landet.

1EGT L 160, 26.6.1999, s. 48-72 (Celex 31999R1255).

2EGT L 174, 9.7.1999, s. 3 (Celex 31999R1498).

SJVFS 2000:37

2

Rapporteringen skall ske på blankett E12.1. Blanketten skall ha kommit

in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping senast onsdag klockan

15.00 i efterföljande vecka.

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 4 januari 1995.

-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 14 april 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Annelie Rosell

(Marknadsenheten)

3 SJVFS 1995:10.

4 SJVFS 2000:37.