SJVFS 2000:46

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:36) om godkännande av verksamhetsprogram för producentorganisationer inom marknaden för frukt och grönsaker

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:36) om godkännande av

verksamhetsprogram för producentorganisationer

inom marknaden för frukt och grönsaker;

beslutade den 22 mars 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § 9 förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att 1 § verkets

föreskrifter (SJVFS 1997:36) om godkännande av verksamhets-program för

producentorganisationer inom marknaden för frukt och grönsaker skall ha

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag denna författning träder i kraft.

SJVFS 2000:46

Utkom från trycket

den 13 april 2000

Omtryck

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om godkännande av verksamhets-

program för producentorganisationer inom marknaden för frukt och grön-

saker finns i

1. rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den

gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker,1

2. rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om

medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av

systemet för finansiering genom garantisektionen vid Europeiska

utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävandet av

direktiv 77/435/EEG,2

3. kommissionens förordning (EG) nr 411/97 av den 3 mars 1997 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avse-

ende på verksamhetsprogram, driftsfonder och ekonomiskt stöd från

gemenskapen,3

1EGT L 297, 21.11.1996, s. 1 (Celex 31996R2200).

2EGT L 388, 30.12.1989, s. 18 (Celex 31989R4045).

3EGT L 62, 4.3.1997, s. 9 (Celex 31997R0411).

SJVFS 2000:46

2

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

samt

5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter. (SJVFS 2000:46).

Ansökan

2 § Ansökan om godkännande av sådan verksamhetsplan som avses i

artiklarna 15 och 16 i förordning (EG) nr 2200/96 skall göras på blankett

"Ansökan om godkännande av verksamhetsplan"4 och ges in till Statens

jordbruksverk, interventionsenheten, 551 82 Jönköping.

3 § Ansökan för juridisk person skall vara undertecknad av behörig

firmatecknare. Sökanden skall efter anmodan styrka sin behörighet.

4 § De åtgärder som avses i artikel 15.4 b i förordning (EG) nr 2200/96 skall

vara utformade i enlighet med de mål som fastställts i artikel 130 r i

fördraget av den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska

gemenskapen och i gemenskapens program för miljön och en hållbar

utveckling.

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 21 april 1997.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 17 april 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Andreas Davelid

(Interventionsenheten)

4Blanketten "Ansökan om godkännande av verksamhetsplan" kan rekvireras från

Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

5 SJVFS 1997:36.

6 SJVFS 2000:46.