SJVFS 2000:63

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:229) om interventionsuppköp av smör

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:229) om

interventionsuppköp av smör;

beslutade den 22 mars 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § 1 förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att 1 § verkets

föreskrifter (SJVFS 1994:229) om interventionsuppköp av smör skall ha

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2000:63

Utkom från trycket

den 13 april 2000

Omtryck

Grundläggande bestämmelser

1 §1 Grundläggande bestämmelser om interventionsuppköp av smör finns

i

1. rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den

gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter,2

2. kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december

1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när

det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde,3

3. rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om

medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av

systemet för finansiering genom garantisektionen inom Europeiska

utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av

direktiv 77/435/EEG,4

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

1Senaste lydelse SJVFS 1995:64. Ändringen innebär bl.a. att tredje t.o.m. sjätte

punkterna upphävs .

2EGT L 160, 26.6.1999, s.48 (Celex 31999R1255).

3EGT L 333, 24.12.1999, s.11 (Celex 31999R2771).

4EGT L 388, 30.12.1989, s. 18 (Celex 31989R4045).

SJVFS 2000:63

2

5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter. (SJVFS 2000:63).

Godkänt mejeri

2 § Smöret skall vara tillverkat av mejerier som godkänts av Statens

jordbruksverk. Ansökan om godkännande för tillverkning av smör för

interventionsuppköp skall göras på blankett E5.21. och ges in till Statens

jordbruksverk, 551 82 Jönköping. För godkännande krävs att företaget

upprättar ett register enligt bilagan till blankett E5.21.

Om mejeriet blivit godkänt för tillverkning av smör och grädde för

privat lagring skall godkännandet gälla även för tillverkning av smör för

interventionsuppköp. (SJVFS 1995:87).

3 § har upphävts genom (SJVFS 1995:87).

Märkning

3 a § Märkning av förpackningar med inlagringsdag behöver inte göras

om den lageransvarige förbinder sig att föra ett register i vilket följande

uppgifter skall införas på inlagringsdagen:

1.

tillverkande företags godkännandenummer,

2.

tillverkningsdag,

3.

inlagringsdag,

4.

leverans och kollinummer, samt

5.

orden ”smör av osyrad grädde” då pH i smörets vattenfas har pH-

värde ≥

6,2. (SJVFS 1995:64).

Anmälan

4 § Vid uppköp till fast pris skall anmälan göras på blankett E5.43. och ges

in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

Anbud

5 § Vid uppköp genom anbudsförfarande skall anbud lämnas på blankett

E5.19. och ges in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

-------------------------

SJVFS 2000:63

3

Denna författning5 träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 13 april 1995.

-------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 12 juni 1995.

------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 17 april 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Toini Pukki

(Interventionsenheten)

5SJVFS 1994:229.

6SJVFS 1995:64.

7SJVFS 1995:87.

8

SJVFS 2000:63.