Statens jordbruksverks föreskrifter om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1993:95) om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och

fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och

på renbetesfjällen

1 ;

Statens jordbruksverk har, med stöd av 8 § rennäringsförordningen

(1993:384), föreskrivit följande.

SJVFS 2000:78

Omtryck

Allmänt

1 § Grundläggande bestämmelser om upplåtelser av rätt till småviltsjakt

och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen

finns i rennäringslagen (1971:437) och i rennäringsförordningen (1993:384).

Småviltsjakt

2 § Den som är folkbokförd inom kommun som omfattar mark ovanför

odlingsgränsen eller på renbetesfjällen skall, med undantag för vad som

anges i andra stycket, mot erläggande av årsavgift medges upplåtelse av

rätt till jakt efter småvilt inom den egna kommunen (årstillstånd).

Den som tidigare innehaft årstillstånd får inte medges nytt sådant

tillstånd innan viltrapport enligt 9 § har lämnats in.

3 § Den som inte är folkbokförd inom sådan kommun som anges i 2 § och

den som är bosatt inom sådan kommun men inte har löst årstillstånd, skall

medges upplåtelse av rätt till jakt efter småvilt mot erläggande av avgift per

dygn (dygnstillstånd).

4 § Jakträtt får inte upplåtas för område närmare än 1 000 meter från

1. permanent bostad, renvaktarstuga eller fritidshus,

2. arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggning-

arna används,

3. område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs, eller

1 Författningen senast ändrad SJVFS 1998:83.

SJVFS 2000:78

2

4. inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när djuren

finns i området.

Jakträtt får inte heller upplåtas för område närmare än 500 meter från

ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100 x 100 meter eller

mindre.

Utan hinder av vad som anges i första stycket 1 får jakträtt upplåtas

nära bostad som endast används av tillståndshavarens eget hushåll

och nära enstaka byggnad. Jakträtt nära enstaka byggnad får dock inte

utövas om någon vistas i eller i omedelbar anslutning till byggnaden under

tiden tillståndshavaren jagar. (SJVFS 1994:131).

5 § Länsstyrelsen får i upplåtelsen förbehålla sig rätten att avlysa särskilt

område från den upplåtna jakten för att förhindra störningar i renskötseln.

(SJVFS 1998:83).

6 § För att anpassa jakttrycket med hänsyn till god jaktvård och för att

jakten inte skall inverka menligt på miljön, turismen eller andra intressen får

länsstyrelsen begränsa jakten på lämpligt sätt. (SJVFS 1998:83).

7 § Underupplåtelser av jakträtt får endast medges i undantagsfall. I de fall

sådana upplåtelser medges får de endast ske till jaktvårdsföreningar samt,

inom för renskötseln störningskänsliga områden, till samebymedlem eller

sammanslutning av samebymedlemmar.

Särskilda områden avsedda enbart för underupplåtelser får inte

avsättas.

8 § För användning av hund vid jakt gäller, utöver vad som anges i 93 §

rennäringslagen (1971:437), följande. Stående eller stötande hund får

användas vid jakt efter fågel. Hund som vid särskilt test konstaterats inte

jagar ren, får användas inom alla områden och vid all jakt. Vid jakt i

barrskogsområdet får samtliga typer av lämpliga jakthundar användas. Om

det finns särskilda skäl får dock länsstyrelsen besluta om inskränkningar

vad gäller användningen av hund i barrskogsområdet. (SJVFS 1994:131).

9 § Tillståndshavare skall till länsstyrelsen lämna in viltrapport

innehållande uppgifter om var han har jagat under tidigare

upplåtelseperiod, antal dygn som denna jakt har pågått samt om

avskjutningen.

Fiske

10 § För att tillgodose samebymedlemmarnas behov av fiskevatten skall

länsstyrelsen undanta vissa vatten från upplåtelse till allmänheten

SJVFS 2000:78

3

(undantagsvatten). Samebymedlemmarnas behov beräknas efter antalet

familjer eller renskötselföretag i samebyn.

10 a § För att anpassa fisket till god fiskevård och för att fisket inte skall

inverka menligt på miljön, turismen eller andra intressen får länsstyrelsen

begränsa fisket på lämpligt sätt. (SJVFS 1998:83).

11 § Rätt till fiske för försäljning får endast upplåtas till fiskesamer,

fjällägenhetsinnehavare och yrkesfiskare.

Rätt till fiske för husbehov skall i första hand upplåtas till utpräglad

glesbygdsbefolkning boende ovanför odlingsgränsen eller i anslutning till

renbetesfjällen. (SJVFS 1994:131).

12 § Länsstyrelsen får medge rätt att lämna underupplåtelser av fiskerätt

till medlem i sameby, sammanslutning av samebymedlemmar eller

fastighetsägare som i samma vatten delar rätt till fiske med staten. Efter

medgivande av sameby får länsstyrelsen medge sådan rätt även till annan.

(SJVFS 1998:83).

-------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 16 augusti 1993.

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 1 augusti 1994.

-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 25 augusti 1998.

(Statens jordbruksverk)

2 SJVFS 1993:95.

3 SJVFS 1994:131.

4 SJVFS 1998:83.