SJVFS 2000:8

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av räntestöd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av

räntestöd;

beslutade den 9 februari 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 17 § förordningen

(1982:702) om etableringsstöd till vissa jordbrukare, m.m., att 3 § verkets

föreskrifter (SJVFS 1991:111) om återbetalning av räntestöd skall ha

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2000:8

Saknr R 30

Utkom från trycket

den 22 februari 2000

Omtryck

1 § Återbetalning av räntestöd enligt 11 § förordningen (1982:702) om

etableringsstöd till vissa jordbrukare, m.m. skall ske genom rak amortering

med en tiondel av kapitalbeloppet per år, om inte annat framgår av 2 §.

2 § Ränta och amortering skall erläggas halvårsvis per den 30 juni re-

spektive den 31 december. Lägsta amortering skall vara 1 000 kronor per

halvår på det sammanlagda lånebeloppet.

3 §1 Räntesatsen skall för kalenderåret 2000 vara 6 procent. (SJVFS

2000:8 ).

-------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 1 januari 1992, då lantbrukssty-

relsens föreskrifter (LSFS 1991:3) om återbetalning av räntestöd skall

upphöra att gälla.

-------------------------

1Senaste lydelse SJVFS 1999:18.

2 SJVFS 1991:111.

SJVFS 2000:8

Saknr

R 30

2

Denna författning3 träder i kraft den 1 januari 1993.

-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 1 februari 1994. Författningen

skall dock tillämpas för tiden från och med den 1 januari 1994.

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 16 januari 1995. Författningen skall

dock tillämpas för tiden från och med den 1 januari 1995.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 15 januari 1996. Författningen skall

dock tillämpas för tiden från och med den 1 januari 1996.

-------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 15 januari 1997, men skall dock

tillämpas från och med den 1 januari 1997.

-------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 23 januari 1998, men skall dock

tillämpas från och med den 1 januari 1998.

-------------------------

3

SJVFS 1992:155.

4

SJVFS 1994:8.

5

SJVFS 1995:14.

6

SJVFS 1996:4.

7

SJVFS 1997:1.

8

SJVFS 1998:3.

SJVFS 2000:8

Saknr

R 30

3

Denna författning9 träder i kraft den 9 mars 1999, men skall dock

tillämpas från och med den 1 januari 1999.

-------------------------

Denna författning10 träder i kraft den 25 februari 2000, men skall dock

tillämpas från och med den 1 januari 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Lars Runemo

(Företagsenheten)

9

SJVFS 1998:18.

10

SJVFS 2000:8.