SJVFS 2000:93

Föreskrifter om upphävande av Kungl. veterinärstyrelsens föreskrifter (VF 1961:22) angående åtgärder mot nötkreaturstuberkulos hos klövbärande husdjur och häst

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Kungl. veterinärstyrelsens

föreskrifter (VF 1961:22) angående åtgärder mot nötkrea-

turstuberkulos hos klövbärande husdjur och häst;

beslutade den 7 juni 2000

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § epizootiförord-

ningen

(1999:659),

att

Kungl.

veterinärstyrelsens

föreskrifter

(VF 1961:22) angående åtgärder mot nötkreaturstuberkulos hos klöv-

bärande husdjur och häst skall upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Bodil Noll

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 2000:93

Saknr K 62

Utkom från trycket

den 20 juni 2000