SJVFS 2001:10

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:102) om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för arealersättningen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2000:102) om agromonetärt

kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar

för arealersättningen;

beslutade den 25 januari 2001

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 30 § förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om

verkets föreskrifter (SJVFS 2000:102) om agromonetärt kompensations-

stöd på grund av växelkursförändringar för arealersättningen,

dels att 1, 2 och 3 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 2 a §, av

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2001:10

Utkom från trycket

den 30 januari 2001

Omtryck

1 § Grundläggande bestämmelser om agromonetärt kompensationsstöd på

grund av växelkursförändringar finns i

1. rådets förordning (EG) nr 724/97 av den 22 april 1997 om faststäl-

lande av åtgärder och kompensation i samband med betydande uppskriv -

ning som påverkar jordbruksinkomsterna1,

2. rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att

fastställa ett agromonetärt system för euron2,

3. rådets förordning (EG) nr 2800/98 av den 15 december 1998 om

övergångsåtgärder som skall tillämpas i den gemensamma jordbrukspoli-

tiken med tanke på införandet av euron3,

4. kommissionens förordning (EG) nr 805/97 av den 2 maj 1997 om

tillämpningsföreskrifter för kompensation i samband med märkbara re-

valveringar4,

1EGT L 108, 25.4.1997, s. 9 (Celex 31997R0724).

2EGT L 349, 24.12.1998, s.1 (Celex 31998R2799).

3EGT L 349, 24.12.1998, s. 8 (Celex 31998R2800).

4EGT L 115, 3.5.1997, s. 13 (Celex 31997R0805).

SJVFS 2001:10

2

5. kommissionens förordning (EG) nr 1891/98 av den 3 september 1998

om fastställande av jordbruksomräkningskurser för vissa stöd i Förenade

kungariket och Sverige samt därav följande maximala kompensationsstöd5,

6. kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 av den 22 december 1998

om tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen för euron

inom jordbrukssektorn6,

7. kommissionens förordning (EG) nr 2813/98 av den 22 december 1998

om tillämpningsföreskrifter för övergångsåtgärderna för införandet av

euron i den gemensamma jordbrukspolitiken7,

8. kommissionens förordning (EG) nr 1410/1999 av den 29 juni 1999 om

ändring av förordning (EG) nr 2808/98 om tillämpningsföreskrifter för den

agromonetära ordningen för euron inom jordbrukssektorn och om ändring

av definitionen av vissa avgörande händelser i följande förordningar:

(EEG) nr 3889/87, (EEG) nr 3886/92, (EEG) nr 1793/93, (EEG) nr 2700/93 och

(EG) nr 293/988,

9. kommissionens förordning (EG) nr 1639/1999 av den 26 juli 1999 om

fastställande av maximibeloppet för det kompensationsstöd som beviljas

till följd av kurserna för omräkning av euro till nationella valutaenheter eller

de växelkurser som gäller den 1 juli 19999,

10. kommissionens förordning (EG) nr 1577/2000 av den 19 juli 2000 om

fastställande av omräkningskursen för vissa direktstöd som utgör en

avgörande händelse den 1 juli 200010,

11. kommissionens förordning (EG) nr 1612/2000 av den 24 juli 2000 om

fastställande av maximibeloppet för kompensation enligt de

omräkningskurser för svenska kronan och pund sterling som gällde den 1

juli 200011,

12. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

13. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbrukspro-

dukter. (SJVFS 2001:10).

2 § En första delbetalning av agromonetärt kompensationsstöd lämnas

enligt följande:

1. För stödåret 1998 lämnas 5 kr och 94 öre per 1000 kr beviljad

arealersättning 1997.

2. För stödåret 1999 lämnas 111 kr och 40 öre per 1000 kr beviljad

arealersättning 1999.

5

EGT L 245, 4.9.1998, s. 30 (Celex 31998R1891).

6

EGT L 349, 24.12.1998, s. 36 (Celex 31998R2808).

7

EGT L 349, 24.12.1998, s. 48 (Celex 31998R2813).

8

EGT L 164, 30.6.1999, s. 53 (Celex 31999R1410).

9

EGT L 194, 27.7.1999, s. 33 (Celex 31999R1639).

10

EGT L 181, 20.7.2000, s. 37 (Celex 32000R1577).

11

EGT L 185, 25.7.2000, s. 36 (Celex 32000R1612).

SJVFS 2001:10

3

3. För stödåret 2000 lämnas 39 kr och 33 öre per 1000 kr beviljad

arealersättning 2000, efter att avdrag gjorts för ersättning motsvarande

torkstöd respektive gräsensilage med tillhörande obligatoriskt arealuttag.

(SJVFS 2001:10).

2 a § En andra delbetalning av agromonetärt kompensationsstöd lämnas

enligt följande:

1. För stödåret 1998 lämnas 3 kr och 93 öre per 1000 kr beviljad

arealersättning 1997.

2. För stödåret 1999 lämnas 37 kr och 15 öre per 1000 kr beviljad

arealersättning 1999. (SJVFS 2001:10).

3 § Beräknat stödbelopp som sammanlagt är lägre än 200 kr per

betalningstillfälle betalas inte ut. (SJVFS 2001:10).

-------------------------

Denna författning12 träder i kraft den 30 juni 2000.

-------------------------

Denna författning13 träder i kraft den 30 januari 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Tomas Eriksson

(Arealstödsenheten)

12

SJVFS 2000:102.

13

SJVFS 2001:10.