SJVFS 2001:104

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:158) om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för tackbidrag och extra tackbidrag i mindre gynnade områden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2000:158) om agromonetärt kom-

pensationsstöd på grund av växelkursförändringar för

tackbidrag och extra tackbidrag i mindre gynnade om-

råden;

beslutade den 6 december 2001

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 30 § förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om

verkets föreskrifter (SJVFS 2000:158) om agromonetärt kompensations-

stöd på grund av växelkursförändringar för tackbidrag och extra tack-

bidrag i mindre gynnade områden

dels att 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 2 a §, av

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då denna författnin g träder i kraft.

SJVFS 2001:104

Utkom från trycket

den 11 december 2001

Omtryck

1 § Grundläggande bestämmelser om agromonetärt kompensationsstöd

på grund av växelkursförändringar finns i

1. rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att

fastställa ett agromonetärt system för euron1,

2. kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 av den 22 december

1998 om tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen för

euron inom jordbrukssektorn2,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1410/1999 av den 29 juni 1999

om ändring av förordning (EG) nr 2808/98 om tillämpningsföreskrifter

för den agromonetära ordningen för euron inom jordbrukssektorn och om

ändring av definitionen av vissa avgörande händelser i följande förord-

ningar: (EEG) nr 3889/87, (EEG) nr 3886/92, (EEG) nr 1793/93, (EEG)

nr 2700/93 och (EG) nr 293/983,

1

EGT L 349, 24.12.1998, s. 1 (Celex 31998R2799).

2

EGT L 349, 24.12.1998, s. 36 (Celex 31998R2808).

3

EGT L 164, 30.6.1999, s. 53 (Celex 31999R1410).

SJVFS 2001:104

2

4. kommissionens förordning (EG) nr 341/2000 av den 15 februari

2000 om fastställande av omräkningskursen för vissa direkta stöd och

åtgärder av strukturell eller miljömässig karaktär4,

5. kommissionens förordning (EG) nr 801/2000 av den 17 april 2000

om fastställande av maximibeloppet för kompensation enligt de växelkur-

ser för danska kronan, svenska kronan och pund sterling som gäller den 1

och 2 januari 20005,

6. kommis sionens förordning (EG) nr 651/2001 av den 30 mars 2001

om justering av vissa agromonetära kompensationsstöd till Danmark och

Sverige6,

7. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

samt

8. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter. (SJVFS 2001:104).

2 § En första delbetalning av agromonetärt kompensationsstöd lämnas

enligt följande:

1. För stödåret 1999 lämnas 10 kr och 67 öre per beviljat tackbidrag

1999.

2. För stödåret 1999 lämnas 3 kr och 19 öre per beviljat extra tackbi-

drag i mindre gynnade områden 1999.

2 a § En andra delbetalning av agromonetärt kompensationsstöd lämnas

enligt följande:

1. För stödåret 1999 lämnas 5 kr och 7 öre per beviljat tackbidrag

1999.

2. För stödåret 1999 lämnas 1 kr och 72 öre per beviljat extra tackbi-

drag i mindre gynnade områden 1999. (SJVFS 2001:104).

3 § Beräknat stödbelopp som sammanlagt är lägre än 200 kr betalas inte

ut.

-------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 15 december 2000.

-------------------------

4 EGT L 43, 16.2.2000, s. 19 (Celex 32000R0341).

5 EGT L 96, 18.4.2000, s. 34 (Celex 32000R0801).

6 EGT L 91, 31.3.2001, s. 58 (Celex 32001R0651).

7

SJVFS 2000:158.

SJVFS 2001:104

3

Denna författning8 träder i kraft den 15 december 2001.

MATS PERSSON

Cecilia Landström

(Djurbidragsenheten)

8

SJVFS 2001:104.