Statens jordbruksverks notis om kungörandet av bekämpningsplaner mot flyghavre

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks notis om kungörandet av

bekämpningsplaner mot flyghavre;

Statens jordbruksverk meddelar – i enlighet med 12 § författningssam-

lingsförordningen (1976:725) – att bekämpningsplaner mot flyghavre har

kungjorts enligt följande:

- Kungörelse om bekämpningsplan mot flyghavre i Stockholms län

beslutad den 7 juli 2000 av Statens jordbruksverk och införd i Stock-

holms läns författningssamling med nr 01FS 2000:131.

- Kungörelse om bekämpningsplan mot flyghavre i Uppsala län

beslutad den 28 april 2000 av Statens jordbruksverk och införd i Uppsala

läns författningssamling med nr 03FS 2001:43.

- Kungörelse om bekämpningsplan mot flyghavre i Östergötlands län

beslutad den 9 maj 2001 av Statens jordbruksverk och införd i Östergöt-

lands läns författningssamling med nr 05FS 2001:10.

- Kungörelse om bekämpningsplan mot flyghavre i Västmanlands län

beslutad den 7 maj 2001 av Statens jordbruksverk och införd i Väst-

manlands läns författningssamling med nr 19FS 2001:15.

MATS PERSSON

Anita Andersson

(Växtodlingsenheten)

SJVFS 2001:79

Saknr U 147

Utkom från trycket

den 11 juli 2001