SJVFS 2001:92

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med importoch exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med import-

och exportlicenser och förutfastställelselicenser för

jordbruksprodukter;

beslutade den 23 oktober 2001

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § 2 förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om

verkets föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med import- och

exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter1

dels att nuvarande 8 § skall betecknas 9 §,

dels att 1 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna införs fyra nya paragrafer, 2 a, 3 b, 7 a och

8 §§, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2001:92

Utkom från trycket

den 5 november 2001

Omtryck

Grundläggande bestämmelser

1 §2

Grundläggande bestämmelser om systemet med import- och export-

licenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter finns i

1. kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000

om gemensamma tillämp ningsföreskrifter för systemet med import- och

exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter3,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000

om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av

exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor

som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för

fastställande av bidragsbeloppen4,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1488/2001 av den 19 juli 2001

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3448/93 när det

gäller att hänföra vissa kvantiteter av vissa basprodukter enligt bilaga 1

1

Författningen omtryckt SJVFS 1999:140.

2

Senaste lydelse SJVFS 1999:140.

3

EGT L 152, 24.6.2000, s. 1 (Celex 32000R1291).

4

EGT L 177, 15.7.2000, s. 1 (Celex 32000R1520).

SJVFS 2001:92

2

till fördraget till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av

de ekonomiska kraven5,

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

samt

5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter. (SJVFS 2001:92).

Ansökan

2 § Ansöka n om importlicens skall göras på blankett E4.1.1 och ges in

till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping. Vid ansökan om förmåns-

behandling skall i förekommande fall kvotnummer anges.

2 a § Ansökan om licens om aktiv förädling (AF-licens) skall göras på

blankett E4.33 och ges in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

3 § Ansökan om exportlicens skall göras på blankett E4.2.1 och ges in till

Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

3 a § Ansökan om bidragslicens skall göras på blankett E4.3.1 och ges in

till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping. (SJVFS 1999:140).

3 b § Ansökan om licens får i enlighet med artikel 13 i förordning (EG)

nr 1291/2000 och artikel 5 i förordning (EG) nr 1488/2001 inlämnas via

skriftlig telekommunikation eller ele ktroniskt meddelande, om ansökan

innehåller alla upplysningar som skulle ha funnits med på en tryckt

blankett om sådan använts. (SJVFS 2001:92).

4 § Vid ansökan om förmånsbehandling skall tidigare import styrkas

genom ingivande av

1. faktura och enhetsdokumentets exemplar 8,

2. kopia av tullräkning och kopia av enhetsdokumentet, eller

3. annan handling som Statens jordbruksverk godkänner.

Övriga bestämmelser

5 § I de fall licensen skall användas i ett annat EU -land än Sverige skall

licensinnehavaren hos Jordbruksverket begära en licens utskriven på

papper.

6 §

Beträffande import- och exportlicenser gäller att endast ett licens-

nummer per varupost får anges på tulldeklarationen eller, i före -

kommande fall, i ansökan om exportbidrag. Om en sändning skall

5

EGT L 196, 20.7.2000, s. 9 (Celex 32000R1488).

SJVFS 2001:92

3

avskrivas på flera licenser anges licensnummer med tillhörande kvantitet i

var sin varupost.

Beträffande bidragslicenser gäller att numret på den eller de licenser

som skall avskrivas skall anges i fält 42 i ansökan om exportbidrag. Om

flera licenser skall avskrivas, skall numren på licenserna anges i den

turordning avskrivning skall göras. (SJVFS 1999:140).

7 §6

Begäran om frisläppande av säkerhet för licens som överförts till

Tullverkets datasystem, eller som förvaras som en datafil hos

Jordbruksverket, skall göras hos Jordbruksverket med angivande av

licensnummer. I annat fall skall utnyttjad licens åtföljas av en sådan

begäran. (SJVFS 2001:92).

7 a § För licenser som överförts till Tullverkets datasystem eller som

finns i Jordbruksverkets datafil behöver de bevis som avses i artikel

35.4 a första strecksatsen i förordning (EG) nr 1291/2000 inte uppvisas .

(SJVFS 2001:92).

8 § För att bekräfta utförsel av C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap

enligt förordning (EEG) nr 2670/81 samt av potatisstärkelse enligt

förordning (EEG) nr 1868/94 (s.k. C-stärkelse) utanför kvotsystemet skall

ett ifyllt original av kontrollexemplar T5 ges in till exporttullkontoret.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelsen i första stycket. (SJVFS 2001:92).

9 § Exportlicens krävs inte om de förutsättningar som anges i artikel 5.3 i

förordning (EG) nr 1291/2000 är uppfyllda. (SJVFS 2001:92).

------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 2 september 1998, då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:37) om systemet med import-

och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

skall upphöra att gälla.

------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 1 februari 2000.

------------------------

6

Senaste lydelse SJVFS 1999:140.

7

SJVFS 1998:88.

8

SJVFS 1999:140.

SJVFS 2001:92

4

Denna författning9

träder i kraft den 15 november 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Stig Wingård

(Utredningsenheten)

9

SJVFS 2001:92.