SJVFS 2002:12

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:114) om seminverksamhet med får och get

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:114) om seminverksamhet med

får och get;

beslutade den 27 februari 2002

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 § förordningen

(1985:343) om kontroll av husdjur m.m. att 2 kap. 18 § i verkets

föreskrifter (SJVFS 1999:114) om seminverksamhet med får och get

skall upphöra att gälla.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2002:12

Saknr M 6

Utkom från trycket

den 28 mars 2002

Omtryck

1 kap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med

anordnare: den som har sökt och erhållit Statens jordbruksverks till-

stånd att bedriva ett eller flera delmoment i seminverksamhet,

ansvarig veterinär: den veterinär som är utsedd av en anordnare och

godkänd av Jordbruksverket och som skriftligen förbundit sig att fortlö-

pande utföra de veterinära uppgifter i seminverksamhet som följer av

1Jfr rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska

kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att

förverkliga den inre marknaden (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29, Celex 31990L0425) senast

ändrat genom rådets direktiv 92/118/EEG (EGT nr L 062, 15.3.1993, s. 49, Celex

31992L0062), rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för

handeln med får och getter inom gemenskapen (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19, Celex

31991L0068) senast ändrat genom Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/10/EG

(EGT nr L 147, 31.5.2001, s. 41, Celex 32001L0010) och rådets direktiv 92/65/EEG av den

13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till

gemenskapen av djur i sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som

fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG

(EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54, Celex 31992L0065), senast ändrat genom kommissionens

beslut 2001/298/EG (EGT nr L 102, 12.4.2001, s. 63, Celex 32001D0298). Anmälan till

kommissionen har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22

juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter

(EGT nr L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034).

SJVFS 2002:12

Saknr M 6

2

denna författning, med undantag för de uppgifter som skall utföras av en

officiell veterinär,

bagg- eller bockstation: en anläggning vid vilken bagg- eller bock-

sperma samlas för att användas i seminverksamhet,

besättning officiellt fri från mul- och klövsjuka: en besättning belägen

inom ett område där mul- och klövsjuka hos husdjur inte misstänks före-

komma,

distribution: alla former av förmedling av sperma,

internseminverksamhet: samling av sperma i en eller några få besätt-

ningar inom ett begränsat geografiskt område för distribution till eller

användning av sperman i dessa besättningar,

lagring: all förvaring av sperma,

officiell veterinär: en veterinär som utsetts av Jordbruksverket att vara

officiell veterinär,

officiellt brucellosfri besättning: en besättning belägen inom ett om-

råde där bru cellos hos husdjur inte misstänks förekomma,

seminverksamhet: samling, behandling, lagring eller distribution av

sperma samt seminering,

sperma: ett obehandlat eller behandlat ejakulat från en bagge eller en

bock, samt

spermasamlingsperiod: en, under en säsong, sammanhängande tids-

period under vilken sperma samlas och som löper från och med den första

till och med den sista dagen spermasamling sker.

Tillstånd

2 § För att få bedriva seminverksamhet krävs tillstånd av Jordbruks -

verket. Detta kan omfatta ett eller flera delmoment av spermahantering.

Delmomenten är samling och behandling, lagring, distribution samt semi-

nering.

Ansökan om tillstånd skall lämnas till Jordbruksverket och innehålla

följande uppgifter:

1. sökandens namn, adress, telefonnumme r och i förekommande fall

organisationsnummer och produktionsplatsnummer för aktuella drifts-

platser,

2. aktuellt djurslag,

3. vilket eller vilka delmoment seminverksamheten skall omfatta,

4. verksamhetens geografiska läge,

5. vilka personer som skall anlitas för verksamhetens bedrivande, samt

6. ansvarig veterinär för verksamheten och ett skriftligt åtagande från

denne.

3 § Tillstånd till seminverksamhet som lämnas till en organisation kan

omfatta tillstånd för en djurhållare eller anställd personal hos denne, att

utföra semineringar i de av djurhållarens besättningar till vilka organisa-

tionen förmedlar sperma.

SJVFS 2002:12

Saknr M 6

3

4 § En anordnare som avses i 3 § skall senast den 31 december varje år

lämna en rapport till Jordbruksverket med namn och adress på djurhållare

till vilka sperma förmedlats och namn på samtliga personer som utfört

semineringar med sperma som förmedlats.

Utbildning

5 § En anordnare ansvarar för att alla personer som anlitas i seminverk-

samheten har den utbildning respektive den kunskap som krävs för aktu-

ella delmoment enligt 6 - 9 §§.

En anordnare som avses i 3 § är skyldig att förvara kopior av de

kursintyg som visar att de personer som utför semineringar med sperma

som anordnaren förmedlar har den utbildning som krävs enligt 8 §.

6 § En ansvarig veterinär skall ha genomgått den kurs i artificiell inse-

mination med inriktning på främst nötkreatur som Sveriges lantbruks -

universitet anordnar för legitimerade veterinärer.

7 § En person som seminerar i fler än en besättning skall ha den ut-

bildning som anges i 6 § eller den av Jordbruksverket godkända långa

seminteknikerutbildningen som anordnas av Sveriges lantbruksuni-

versitet.

8 § En djurhållare, eller en av denne anställd person, som endast semi -

nerar i djurhållarens besättning skall ha genomgått en kurs i seminteknik

som har anordnats i enlighet med en av Jordbruksverket godkänd kurs -

plan eller någon av de utbildningar som anges i 6 och 7 §§.

9 § Andra personer som anlitas i seminverksamhet än de som omfattas av

6 - 8 §§ skall ha sådana kunskaper om hygien och smittskydd som behövs

för att de aktuella arbetsuppgifterna skall kunna utföras så att spridning av

smitta i verksamheten förhindras.

10 § En utländsk utbildning kan prövas och godkännas av Jordbruks -

verket för att ge behörighet till seminverksamhet.

Hygien och smittskydd

11 § I alla led av seminverksamheten skall god hygien upprätthållas.

Åtgärder skall vidtas för att förebygga smittspridning. All utrustning som

kan komma i kontakt med djur eller sperma under samling, behandling

eller seminering skall rengöras och desinficeras noggrant före

användningen, om inte engångsutrustning används.

SJVFS 2002:12

Saknr M 6

4

2 kap.

SAMLING OCH BEHANDLING AV SPERMA

Journalföring

1 § Där spermasamling sker skall en journal föras med uppgifter om

1. art, ras, födelsedatum och identitet på de djur som finns på statio nen

eller i besättningen,

2. identitet på samtliga djur som förs till eller från stationen eller be-

sättningen och datum för dessa händelser, samt

3. sjukdomar som förekommer hos djuren och resultat av alla de

diagnostiska prover, behandlingar och vaccinationer som utförs under den

tid djuren finns på bagg- eller bockstationen eller i besättningen där

spermasamlingen sker, om det kan ha betydelse för seminverksamheten.

2 § Vid varje spermasamlingstillfälle skall nedanstående uppgifter föras i

en spermasamlingsjournal:

1. baggens eller bockens identitet,

2. spermans kvalitet,

3. datum för samling och behandling av sperma,

4. antalet samlade spermadoser, samt

5. spermans spädningsgrad samt vilken spädningsvätska och tillsats av

antibiotika som använts.

3 § Emballage till sperma skall märkas så att sperman med fullständig

säkerhet i alla led av hanteringen kan identifieras och sammankopplas

med uppgifterna i den journal som avses i 2 §.

Behandling av sperma m.m.

4 § Vid spädning av sperma får endast sådana tillsatser användas som

inte medför någon risk för att de djur som semineras blir smittade av

någon sjukdom.

Vid spädning av sperma skall en spädningsvätska med tillsats av anti-

biotika användas.

5 § Sperman skall förvaras i sterila rör som skall gå att identifiera. Ett rör

får bara innehålla sperma från ett djur. Röret skall förseglas omedelbart

efter påfyllningen.

6 § Sperman måste transporteras i behållare som har rengjorts och des-

inficerats före användningen, om inte engångsutrustning används.

Fryst sperma skall omgående efter infrysningen placeras i rengjorda

och desinficerade kärl för flytande kväve utan risk för att sperman tillförs

smitta. Det kylmedel som skall användas får inte ha använts tidigare till

produkter av animaliskt ursprung.

SJVFS 2002:12

Saknr M 6

5

Fryst sperma som skall distribueras till ett annat land inom Euro peiska

unionen (EU) skall lagras i minst 30 dagar före distributionen.

Samling av sperma m.m vid internseminverksamhet

7 § Vid internseminverksamhet skall följande krav vara uppfyllda:

1. Endast handjur vars sperma skall samlas samt probertackor eller

getter får, under en treveckorsperiod före samt under spermasamlings-

perioden, finnas i det utrymme där samling sker.

2. Djuren skall stå under tillsyn av den ansvariga veterinären.

3. Endast personer som är involverade i seminverksamheten får under

spermasamlingsperioden ha tillträde till det utrymme där samlingen sker.

4. Det skall finnas ett särskilt spermabehandlingsrum och ett förva-

ringsrum för sperma. Dessa rum skall vara åtskilda från det utrymme där

samlingen sker. Samtliga utrymmen som utnyttjas i seminverksamheten

skall kunna rengöras och desinficeras.

Samling av sperma m.m. i en besättning för distribution till andra

länder inom EU

8 § Vid samling av sperma i en besättning, för distribution till andra

länder inom EU, skall kraven i 7 § vara uppfyllda. Donatordjuren skall

därutöver uppfylla kraven i 12 § första stycket, 13 § första stycket 2 första

meningen samt andra och tredje styckena varvid vad som där sägs om

station i stället skall gälla besättningen, samt 15 - 21 §§.

Krav på en bagg- eller bockstation m.m.

9 § En bagg- eller bockstation skall vara godkänd av Jordbruksverket.

Ansökan om godkännande skall lämnas till Jordbruksverket och

innehålla uppgifter som visar att den uppfyller kraven i 10 § och därut-

över kraven i 11 § om godkännandet skall omfatta samling av sperma för

distribution till andra länder inom EU.

10 § En bagg- eller bockstation skall uppfylla följande krav:

1. Den skall stå under fortlöpande tillsyn av en ansvarig veterinär.

2. Den skall ha ett rum för behandling av sperma och ett rum för

lagring av sperma som båda är avskilda från stallet men inte nödvän-

digtvis belägna på samma plats.

3. Den skall vara konstruerad så att alla utrymmen som utnyttjas i

seminverksamheten lätt kan rengöras och desinficeras.

På bagg- eller bockstationen får endast finnas djur av de arter vars

sperma skall samlas. Andra husdjur får dock finnas där under förutsätt-

ning att de uppfyller de villkor som fastställts av den ansvariga veteri-

nären och att deras närvaro inte innebär någon infektionsrisk för de djur

vars sperma skall samlas.

SJVFS 2002:12

Saknr M 6

6

Endast personer som arbetar på stationen får ges varaktigt tillt räde dit.

Andra personer får ges tillfälligt tillträde till stationen om den ansvariga

veterinären medger det.

11 § En bagg- eller bockstation där sperma samlas för distribution till

andra länder inom EU skall förutom kraven i 10 § uppfylla följande krav:

1. Den skall ha ett låsbart djurstall åtskilt från de utrymmen som ut-

nyttjas vid samling, behandling och lagring av sperman.

2. Den skall ha ett utrymme för spermasamling med ett separat rum

för rengöring och desinficering av utrustning.

3. Den skall ha ett utrymme för isolering av djur vid intagning till

stationen. Utrymmet får inte ha direkt kommunikation med det övriga

stallet.

4. Den skall vara försedd med ett utrymme för isolering av djur som

visar tecken på smitta. Utrymmet får inte ha direkt kommunikation med

det övriga stallet.

5. Den skall vara isolerad så att kontakt med andra husdjur förhindras.

6. Den skall inspekteras av en officiell veterinär minst en gång per år.

Varje ejakulat eller dos av sperma skall märkas med SE, samlings-

datum, art, ras, donatordjurets identitet och med namnet på stationen och

det nummer som stationen tilldelats vid godkännandet. Märkningen får

ske i kodform.

Hälsokrav på de djur från vilka sperma skall samlas m.m.

12 § Vid internseminverksamhet skall donatordjuret uppfylla följande

krav:

1. En bagge skall komma från en besättning som är förklarad fri från

maedi/visna enligt ett av Jordbruksverket godkänt kontrollprogram mot

denna smitta.

2. Baggen eller bocken får inte ha använts för naturlig betäckning de

närmaste 30 dagarna före den första spermasamlingen eller användas för

naturlig betäckning under spermasamlingsperioden.

3. Baggen eller bocken skall ha varit isolerad i besättningen i minst tre

veckor innan spermasamling påbörjas.

4. Baggen eller bocken skall under isoleringstiden ha provtagits med

avseende på border disease genom odling av virus. Provtagningen måste

ha visat negativt resultat.

5. Baggen eller bocken får inte ha visat några kliniska symptom på

sjukdom under isoleringstiden eller visa sådana tecken under sperma-

samlingsperioden. Den skall vara vid god hälsa vid spermasamlingstill-

fället.

Ett blodprov skall ha tagits på baggen eller bocken och skickats för

nedfrysning till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), eller annat

laboratorium som Jordbruksverket har godkänt, före spermasamlings-

SJVFS 2002:12

Saknr M 6

7

periodens början. Vid misstanke om sjukdom skall provet analyseras vid

SVA.

13 § Vid spermasamling på en bagg- eller bockstation som endast dist-

ribuerar sperma inom Sverige skall donatordjuret uppfylla kraven i 12 §

första stycket 1, 2, 4 och 5. Därutöver ställs följande krav:

1. Baggarna eller bockarna skall ha hållits isolerade på stationen var

för sig eller tillsammans under minst tre veckor före spermasamlings-

periodens början samt hållas isole rade under spermasamlingsperioden.

2. Bockar skall ha testats med avseende på caprin arthrit/encephalit

virus (CAEV) om de är äldre än 6 månader. Om ett provsvar är positivt

skall sperman märkas så att detta framgår och hållas åtskild från sperma

som samlats från bockar som är fria från CAEV.

Donatordjur som hålls isolerade i avvaktan på att kravet, i första

stycket 1, på tre veckors isolering skall bli uppfyllt, får användas för

spermasamling under förutsättning att sperman fryses och endast distri-

bueras inom Sverige efter isoleringstidens slut och att det då är klarlagt att

det inte finns någon risk för att sperman innehåller någon smitta.

Baggar och bockar får inte hållas samtidigt på en station.

Ett djur som visar tecken på smitta skall omedelbart isoleras på sta-

tionen eller avlägsnas från stationen. Sperma som samlats från ett sådant

djur får endast användas om det kan klarläggas att djuret inte varit smittat.

Sperma som samlats från övriga djur på stationen skall förvaras åtskild

och får endast distribueras om det inte föreligger någon risk för att den är

smittad.

Särskilda hälsokrav på djur vars sperma skall distribueras till andra

länder inom EU

14 § Baggar och bockar vars sperma skall distribueras till andra länder

inom EU skall utöver kraven i 13 § uppfylla kraven i 15 - 21 §§.

15 § Baggen eller bocken skall tillhöra en besättning som med avseende

på de sjukdomar som anges i dessa föreskrifter har godkänts från hälso-

synpunkt av en officiell veterinär.

16 § En bagge eller bock får inte ko mma från eller hållas i en besättning

som omfattas av något förbud av hälsoskäl och får inte heller ha haft

kontakt med djur från en sådan besättning. Med förbud av hälsoskäl avses

restriktioner avseende brucellos, rabies, mjältbrand eller mul- och

klövsjuka. Om restriktioner på grund av ett utbrott av sjukdomarna bru-

cellos, rabies eller mjältbrand har hävts måste det ha förflutit minst 42, 30

respektive 15 dagar sedan det sista djuret slaktades med anledning av

utbrottet.

I fråga om brucellos (B. melitensis) och mul- och klövsjuka gäller

dessutom att baggen eller bocken skall komma från en besättning, och

SJVFS 2002:12

Saknr M 6

8

endast ha varit i kontakt med djur från besättningar, som är officiellt fria

från dessa sjukdomar.

17 § Baggen eller bocken skall komma från en besättning, och får endast

ha varit i kontakt med djur från besättningar, där följande sjukdomar,

under angivna tider, inte har diagnosticerats kliniskt:

1. smittsam agalakti hos får (M. agalactiae) eller smittsam agalakti hos

get (M. agalactiae, M. capricolu m, M. Mycoides var. mycoides typ LC)

under de senaste sex månaderna,

2. paratuberkulos, kaseös lymfadenit eller smittsam epididymit

(Brucella ovis) under de senaste 12 månaderna, samt

3. pulmonär adenomatos, maedi/visna och caprine arthritis/encephalit

(CAE) under de senaste tre åren.

Dokumentation från kontrollprogram godkända av Jordbruksverket får

användas för att visa frihet från en eller flera av ovan nämnda sjukdomar.

Innan en bagge eller bock får användas i seminverksamhet skall

djurhållaren utfärda en skriftlig försäkran om att kraven i första stycket är

uppfyllda. Intyget skall lämnas till den ansvariga veterinären eller till den

officiella veterinär som skall utfärda hälsointyg vid utförsel av sperman

enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utförsel av

djur, sperma och embryon till länder inom Europeiska unionen (EU).

18 § har upphävts genom (SJVFS 2002:12).

19 § Om donatordjuret är en bagge skall den ha hållits kontinuerligt i

samma besättning, eller på stationen, under minst 60 dagar före första

spermasamlingen. Under denna tid skall det ha säkerställts att baggen inte

är smittad av smittsam epidydimit (B. ovis).

20 § Baggen eller bocken skall ha genomgått följande tester på stationen,

eller i den besättning där sperman samlas, inom 30 dagar före sperma-

samlingsperioden:

1. ett test enligt bilagan till dessa föreskrifter punkt a för att påvisa

brucellos (B. melitensis),

2. ett test enligt bilagan till dessa föreskrifter punkt b för att påvisa

smittsam epididymit (B. ovis), samt

3. ett test för att påvisa border disease.

Testerna skall ha analyserats av SVA, eller av annat laboratorium som

Jordbruksverket har godkänt, och ha utfallit med negativt resultat.

21 § Baggen eller bocken skall antingen vara född och ha hållits inom

EU sedan födseln eller vara importerad från tredje land enligt gällande

regler för import av avelsdjur.

SJVFS 2002:12

Saknr M 6

9

3 kap.

DISTRIBUTION OCH LAGRING AV SPERMA M.M.

1 § Den som distribuerar eller lagrar sperma skall föra en distributions-

respektive lagerjournal med uppgifter om

1. baggens eller bockens identitet,

2. spermaemballagets märkning,

3. tillförsel och uttag av spermadoser ur lagret,

4. namn och adress till den anordnare som avsänt eller mottagit

sperma, samt

5. datum för de åtgärder som avses i punkterna 3 och 4.

Om sperma lagras för en annan distributörs räkning skall dennes namn

och adress framgå av lagerjournalen.

Kraven i första stycket gäller i tillämpliga delar även den som lagrar

sperma som skall användas vid seminering i den egna besättningen.

2 § Journaluppgifterna enligt 1 § skall arkiveras hos anordnaren under

minst fem år.

3 § Den som distribuerar sperma skall varje år göra en förteckning med

uppgifter om de baggar eller bockar vilkas sperma finns tillgänglig för

seminering. Förteckningen skall innehålla uppgifter om djurens identitet,

födelsedatum, härstamning och resultat av avelsvärdering som skett enligt

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:87) om får och getter

som används till avel. Förteckningen skall finnas tillgänglig för

allmänheten innan semineringssäsongen startar.

4 § Distribution av sperma inom Sverige får endast ske till den som har

eller omfattas av ett semintillstånd enligt dessa föreskrifter. Det åligger

distributören att kontrollera att mottagaren av sperma har eller omfattas av

det tillstånd som krävs och att denne har föreskriven utbildning.

5 § Den som samlat eller importerat sperma och distribuerat denna skall

varje år göra sammanställningar av samtliga uppgifter som anges i 4 kap.

2 § första stycket. Sammanställningarna skall göra det möjligt att bedöma

enskilda baggars eller bockars avelsegenskaper och fertilitetssituationen i

de besättningar till vilka sperma distribuerats. Dokumentationen skall

arkiveras under minst fem år.

6 § En anordnare skall med ledning av de årliga sammanställningar som

skall göras enligt 5 § besluta om sperma från respektive bagge eller bock

skall utnyttjas i fortsättningen.

4 kap.

SEMINERING

1 § Före varje seminering skall hondjurets identitet kontrolleras av den

som skall utföra semineringen. Den som utför semineringen skall utfärda

SJVFS 2002:12

Saknr M 6

10

ett intyg i två exemplar. Ett av intygen får ersättas av en anteckning i en

besättningsjournal eller liknande journal. Följande uppgifter skall intygas:

1. anordnarens namn,

2. namnet på den som utfört semineringen,

3. hondjurets identitet och dess ägare,

4. baggens eller bockens identitet eventuellt i kodform,

5. namnet på spermaleverantören, samt

6. datum för semineringen.

Ett exemplar av intyget skall arkiveras hos anordnaren i minst fem år.

Det andra exemplaret, alternativt den journal i vilken uppgifterna införts,

skall arkiveras hos hondjurets ägare under samma tid.

2 § Ägaren av en tacka eller get som seminerats är skyldig att till sper-

madistributören lämna uppgifter om

1. antalet utförda semineringar,

2. utebliven dräktighet, tidig fosterdöd eller omlöpning,

3. resultatet av lamningen eller killningen,

4. lamningens eller killningens förlopp,

5. förekomsten av dödfödslar, samt

6. förekomsten av ärftliga sjukdomar, missbildningar eller andra fel.

Rapporteringen skall göras senast åtta månader efter den utförda

semineringen. I de fall spermadistributören inte är densamme som den

som samlat eller importerat sperman skall uppgifterna enligt första stycket

vidarebefodras till den anordnare som samlat eller importerat sperman.

5 kap.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Den ansvariga veterinären skall fortlöpande kontrollera och övervaka

den seminverksamhet som bedrivs av eller via den aktuella anordnaren.

Veterinären skall omedelbart påpeka brister i seminverksamheten för

anordnaren och är skyldig att rapportera till länsstyrelsen om rättelse inte

sker.

2 § Länsstyrelsen utövar tillsynen över den seminverksamhet som be-

drivs i länet. Utöver de övriga skyldigheter som följer av tillsynsansvaret

skall länsstyrelsen rapportera till Jordbruksverket om allvarliga brister

uppdagas samt om en anordnare vid upprepade tillfällen inte har följt

länsstyrelsens eller den ansvariga veterinärens anvisningar.

3 § Tillstånd att bedriva seminverksamhet medför skyldighet att bereda

tillsynsmyndigheten och den ansvariga veterinären tillträde till samt liga

lokaler, där seminverksamheten bedrivs, för att där göra undersökningar

och ta prover samt att på begäran tillhandahålla de handlingar till-

synsmyndigheten efterfrågar.

SJVFS 2002:12

Saknr M 6

11

4 § En anordnare, eller annan som omfattas av ett semintillstånd, som

inte följer dessa föreskrifter eller villkor som meddelats vid tillståndsgiv-

ningen kan få sitt tillstånd återkallat av Jordbruksverket.

5 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 1 december 1999, då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:168) om seminverksamhet med

får och get skall upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 1 april 2002.

MATS PERSSON

Anders Dahlin

(Djurmiljöenheten)

2

SJVFS 1999:114.

3

SJVFS 2002:12.

SJVFS 2002:12

Saknr M 6

12

Bilaga

Tester som avses i 2 kap. 20 §

a) Ett test med avseende på brucellos (B. melitensis) med hjälp av Rose

Bengal-metoden eller genom komplementbindningsmetoden. Komple-

mentbindningsmetoden används vid undersökning av enstaka djur.

Om det vid tillämpning av Rose Bengal-metoden framkommer att mer än

5 % av djuren i en besättning uppvisar positiv reaktion, skall ytterligare

en undersökning göras på varje djur i besättningen med hjälp av

komplementbindningsmetoden.

Serum som innehåller 20 ICFT-enheter eller mer per ml skall anses

positivt om komplementbindningsmetoden använts.

De antigener som används måste ha godkänts av SVA och måste

standardiseras mot den andra internationella standarden för antiserum mot

Brucella abortus.

b) Ett test enligt komplementbindningsmetoden för att påvisa smittsam

epididymit (B. ovis).

Den specifika antigen som används skall ha godkänts av SVA och stan-

dardiserats mot den internationella standarden för antiserum mot Bru cella

ovis.

Arbetsserumet måste standardiseras mot den internationella standarden

för antiserum mot brucella ovis som tillverkas av The Veterinary Labo-

ratory, Weybridge, Surrey, England.

Ett serum som innehåller 50 internationella enheter per ml eller mer måste

anses som positivt.