SJVFS 2002:13

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:102) om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för arealersättningen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2000:102) om agromonetärt

kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar

för arealersättningen;

beslutade den 27 februari 2002

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 30 § förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att det i

verkets föreskrifter (SJVFS 2000:102) om agromonetärt kompensations-

stöd på grund av växelkursförändringar för arealersättningen1 skall

införas en ny paragraf, 2 b §, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2002:13

Utkom från trycket

den 6 mars 2002

Omtryck

1 § Grundläggande bestämmelser om agromonetärt kompensationsstöd

på grund av växelkursförändringar finns i

1. rådets förordning (EG) nr 724/97 av den 22 april 1997 om faststäl-

lande av åtgärder och kompensation i samband med betydande uppskriv-

ning som påverkar jordbruksinkomsterna2,

2. rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att

fastställa ett agromonetärt system för euron3,

3. rådets förordning (EG) nr 2800/98 av den 15 december 1998 om

övergångsåtgärder som skall tillämpas i den gemensamma jordbrukspoli-

tiken med tanke på införandet av euron4,

4. kommissionens förordning (EG) nr 805/97 av den 2 maj 1997 om

tillämpningsföreskrifter för kompensation i samband med märkbara re-

valveringar5,

5. kommissionens förordning (EG) nr 1891/98 av den 3 september

1998 om fastställande av jordbruksomräkningskurser för vissa stöd i

Förenade kungariket och Sverige samt därav följande maximala kompen-

sationsstöd6,

1

Författningen omtryckt SJVFS 2001:10.

2

EGT L 108, 25.4.1997, s. 9 (Celex 31997R0724).

3

EGT L 349, 24.12.1998, s. 1 (Celex 31998R2799).

4

EGT L 349, 24.12.1998, s. 8 (Celex 31998R2800).

5

EGT L 115, 3.5.1997, s. 13 (Celex 31997R0805).

6

EGT L 245, 4.9.1998, s. 30 (Celex 31998R1891).

SJVFS 2002:13

2

6. kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 av den 22 december

1998 om tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen för

euron inom jordbrukssektorn7,

7. kommissionens förordning (EG) nr 2813/98 av den 22 december

1998 om tillämpningsföreskrifter för övergångsåtgärderna för införandet

av euron i den gemensamma jordbrukspolitiken8,

8. kommissionens förordning (EG) nr 1410/1999 av den 29 juni 1999

om ändring av förordning (EG) nr 2808/98 om tillämpningsföreskrifter

för den agromonetära ordningen för euron inom jordbrukssektorn och om

ändring av definitionen av vissa avgörande händelser i följande förord-

ningar: (EEG) nr 3889/87, (EEG) nr 3886/92, (EEG) nr 1793/93, (EEG)

nr 2700/93 och (EG) nr 293/989,

9. kommissionens förordning (EG) nr 1639/1999 av den 26 juli 1999

om fastställande av maximibeloppet för det kompensationsstöd som be-

viljas till följd av kurserna för omräkning av euro till nationella valutaen-

heter eller de växelkurser som gäller den 1 juli 199910,

10. kommissionens förordning (EG) nr 1577/2000 av den 19 juli 2000

om fastställande av omräkningskursen för vissa direktstöd som utgör en

avgörande händelse den 1 juli 200011,

11. kommissionens förordning (EG) nr 1612/2000 av den 24 juli 2000

om fastställande av maximibeloppet för kompensation enligt de

omräkningskurser för svenska kronan och pund sterling som gällde den 1

juli 200012,

12. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

13. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbrukspro-

dukter. (SJVFS 2001:10).

2 § En första delbetalning av agromonetärt kompensationsstöd lämnas

enligt följande:

1. För stödåret 1998 lämnas 5 kr och 94 öre per 1000 kr beviljad

arealersättning 1997.

2. För stödåret 1999 lämnas 111 kr och 40 öre per 1000 kr beviljad

arealersättning 1999.

3. För stödåret 2000 lämnas 39 kr och 33 öre per 1000 kr beviljad

arealersättning 2000, efter att avdrag gjorts för ersättning motsvarande

torkstöd respektive gräsensilage med tillhörande obligatoriskt arealuttag.

(SJVFS 2001:10).

7

EGT L 3 49, 24.12.1998, s. 36 (Celex 31998R2808).

8

EGT L 349, 24.12.1998, s. 48 (Celex 31998R2813).

9

EGT L 164, 30.6.1999, s. 53 (Celex 31999R1410).

10

EGT L 194, 27.7.1999, s. 33 (Celex 31999R1639).

11

EGT L 181, 20.7.2000, s. 37 (Celex 32000R1577).

12

EGT L 185, 25.7.2000, s. 36 (Celex 32000R1612).

SJVFS 2002:13

3

2 a § En andra delbetalning av agromonetärt kompensationsstöd lämnas

enligt följande:

1. För stödåret 1998 lämnas 3 kr och 93 öre per 1000 kr beviljad

arealersättning 1997.

2. För stödåret 1999 lämnas 37 kr och 15 öre per 1000 kr beviljad

arealersättning 1999. (SJVFS 2001:10).

2 b § En tredje delbetalning av agromonetärt kompensationsstöd lämnas

enligt följande:

1. För stödåret 1998 lämnas 1 kr och 98 öre per 1000 kr beviljad

arealersättning 1997. (SJVFS 2002:13).

3 § Beräknat stödbelopp som sammanlagt är lägre än 200 kr per

betalningstillfälle betalas inte ut. (SJVFS 2001:10).

-------------------------

Denna författning13 träder i kraft den 30 juni 2000.

-------------------------

Denna författning14 träder i kraft den 30 januari 2001.

-------------------------

Denna författning15 träder i kraft den 13 mars 2002.

MATS PERSSON

Karin Jacobsson

(Arealstödsenheten)

13

SJVFS 2000:102 .

14

SJVFS 2001:10.

15

SJVFS 2002:13 .