SJVFS 2002:32

Statens jordbruksverks föreskrifter om import från tredje land av hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om import från

tredje land av hampfrön avsedda för andra ändamål än

utsäde;

beslutade den 7 maj 2002

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § första stycket 16

förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

följande.

SJVFS 2002:32

Utkom från trycket

den 15 maj 2002

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om import av hampfrön avsedda för

andra ändamål än utsäde finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den

gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som

odlas för fiberproduktion1,

2. kommissionens förordning (EG) nr 245/2001 av den 5 februari

2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000

om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa

som odlas för fiberproduktion2,

3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

samt

4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter.

Godkännande av importör

2 § Endast av Jordbruksverket godkända fysiska eller juridiska personer

får importera hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde (KN-

nummer 1207 99 91).

3 § Ansökan om godkännande skall skickas till Statens jordbruksverk,

551 82 Jönköping. Den skall vara underskriven av firmatecknare och

innehålla uppgifter om

1

EGT L 193, 29.07.2000, s. 16 (Celex 32000R1673).

2

EGT L 035, 6.2.2001, s. 18 (Celex 32001R0245).

SJVFS 2002:32

2

1. personens eller företagets namn och adress, samt

2. verksamheten som bedrivs och vad de importerade hampfröna av-

sedda för andra ändamål än utsäde skall användas till.

4 § Vid oegentligheter kan godkännandet återkallas.

Ansökan om och utfärdande av intyg för import av hampfrön av-

sedda för andra ändamål än utsäde

5 § För import av hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde krävs

importintyg av en godkänd importör. Ansökan om sådant intyg skall

skickas till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping. Den skall vara

underskriven av firmatecknare och innehålla uppgifter om

1. personens eller företagets namn och adress,

2. varuslag, KN-nummer och importkvantitet, samt

3. ursprungsland o ch avsändningsland.

Till ansökan skall bifogas de handlingar som styrker att partiet har

genomgått någon av de behandlingar som avses i artikel 17a.2 andra

stycket i kommissionens förordning (EG) nr 245/2001.

6 § Ett importintyg gäller endast för ett imp orttillfälle. Utfärdat import-

intyg gäller i tre månader räknat från dagen för utfärdandet.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 16 maj 2002.

MATS PERSSON

Patrik Eklöf

(Marknadsenheten)