SJVFS 2002:35

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:34) om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för handjursbidrag, am- och dikobidrag och extensifie ringsbidrag för bidragsåret 2000

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2001:34) om agromonetärt kompen-

sationsstöd på grund av växelkursförändringar för han-

djursbidrag, am- och dikobidrag och extensifie rings-

bidrag för bidragsåret 2000;

beslutade den 15 maj 2002

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 30 och 35 §§ förord -

ningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att

1 § verkets föreskrifter (SJVFS 2001:34) om agromonetärt kompensa-

tionsstöd på grund av växelkursförändringar för handjursbidrag, am- och

dikobidrag och extensifieringsbidrag för bidragsåret 2000.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2002:35

Utkom från trycket

den 24 maj 2002

Omtryck

1 § Grundläggande bestämmelser om agromonetärt kompensationsstöd

på grund av växelkursförändringar finns i

1. rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att

fastställa ett agromonetärt system för euron1,

2. kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 av den 22 december

1998 om tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen för

euron inom jordbrukssektorn2,

3. kommissionens förordning (EG) nr 341/2000 av den 15 februari

2000 om fastställande av omräkningskursen för vissa direkta stöd och

åtgärder av strukturell eller miljömässig karaktär3,

4. kommissionens förordning (EG) nr 801/2000 av den 17 april 2000

om fastställande av maximibeloppet för kompensation enligt de växel-

kurser för danska kronan, svenska kronan och pund sterling som gäller

den 1 och 2 januari 20004,

1

EGT L 349, 24.12.1998, s. 1 (Celex 31998R2799).

2

EGT L 349, 24.12.1998, s. 36 (Celex 31998R2808).

3 EGT L 43, 16.2.2000, s. 19 (Celex 32000R0314).

4 EGT L 96, 18.4.2000, s. 34 (Celex 32000R0801).

SJVFS 2002:35

2

5. kommissionens förordning (EG) nr 651/2001 av den 30 mars 2001

om justering av vissa agromonetära kompensationsstöd till Danmark och

Sverige5,

6. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

samt

7. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter.

2 § Agromonetärt kompensationsstöd för bidragsåret 2000 och som

gäller handjursbidrag beräknas och betalas ut med beaktande av beviljat

bidrag per bidragsberättigande djur.

3 § Agromonetärt kompensationsstöd för bidragsåret 2000 och som

gäller am- och dikobidrag beräknas och betalas ut med beaktande av

beviljat bidrag per bidragsberättigande djur.

4 § Agromonetärt kompensationsstöd för bidragsåret 2000 och som

gäller extensifieringsbidrag beräknas och betalas ut med beaktande av

beviljat bidrag per bidragsberättigande djur.

5 § Beräknade agromonetära kompensationsstöd som sammanlagt under-

stiger 200 kr skall inte betalas ut.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 30 mars 2001.

-------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 31 maj 2002.

HANS ANDERSSON

Lars Hansson

(Slaktbidragsenheten)

5

EGT L 91, 31.3.2001, s. 58 (Celex 32001R0651).

6

SJVFS 2001:34.

7

SJVFS 2002:35.