SJVFS 2002:60

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:71) om undantag från kravet att höns för äggproduktion inte får inhysas i andra burar än sådana som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:71) om undantag från kravet att

höns för äggproduktion inte får inhysas i andra burar än

sådana som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och

sandbad;

beslutade den 31 juli 2002

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 § fjärde stycket och

57 § 7 djurskyddsförordningen (1988:539), att verkets föreskrifter

(SJVFS 1997:71) om undantag från kravet att höns för äggproduktion

inte får inhysas i andra burar än sådana som uppfyller hönsens behov av

rede, sittpinne och sandbad skall upphöra att gälla.

SJVFS 2002:60

Saknr L 106:1

Utkom från trycket

den 2 augusti 2002

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 2 augusti 2002.

MATS PERSSON

Jackis Bengtson

(Djurskyddsenheten)