SJVFS 2002:82

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk under- Utkom från Weke”

Statens jordbruksverks ' ',

författningssamling ISSN 11020970 ÄORDBRUKS

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 _ VERKET

telefax: 036-19 05 46

SJ V F S 2002:82

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk under- Utkom från Weke”

-- . .. . . . .. ., .. d 17d be 2002

sokning av narrngmdkares odling av tradgardsvaxter; 6" ecem f

beslutade den 11 december 2002

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 & förordningen

(2001 :100) om den officiella statistiken, följande.

l & Uppgifter till den statistiska undersökningen av näringsidkares odling

av trädgårdsväxter skall på begäran lämnas till Statens j ordbruksverk av

näringsidkare

1. med trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilands-

areal, eller

2. med trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthus-

yta.

2 & De uppgifter som skall lämnas framgår av blanketten ”Trädgårds-

inventering 2003. Uppgifter avseende 2002” som utgör bilaga till denna

författning och skall avse näringsidkarens odling av köksväxter, blommor

och la'ukväxter, samt typ av växthus och förbrukning av energi under

2002. Uppgifterna skall ha inkommit till Statens jordbruksverk senast den

14 februari 2003.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att upp—

gifterna lämnas vid ett senare tillfälle.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2003.

MATS PERSSON

Daniel Persson

(Statistikenheten)

SJVFS 2002:82

. Trädgårdsinventering 2003

' — uppgifter för 2002

]uBnBRuKS Person-lorganisationsnr ld. nr

Statistikenheten, 020-26 10 86

Telefonnr 1 Telefonnr 2

Skyldighet att lämna uppgifter till trädgårdsinventeringen

gäller enligt lagen om officiell statstik SFS 2001 :99,

förordningen SFS 2001 :100 och SJV:s föreskrifter SJVFS

2002:82.

Uppgifterna som lämnas är sekretessskyddade enligt 9 kap

4 & sekretesslagen SFS 1980:100.

Om de förtryckta uppgifterna ej stämmer eller om

förhållandena på något sätt förändrats, t.ex. nedläggning

eller överlåtelse av företaget, skriv in ändringarna på

blankettens baksida.

Övriga företagare

1. FRILANDSAREAL FÖR ODLING AV KÖKSVÄXTER

Då samma yta utnyttjas flera gånger till flera kulturer eller

kulturomgångar ska den sammanlagda odlingsytan för

respektive växtslag anges. Skördekvantitet ska avse 2002

års skörd och innefatta försålda kvantiter och kvantiteri

lager. Ange köksväxtarealen i hektar med en decimal och

skörden i kg.

_—

__

2. BÄRODLING

Uppgifterna om skördekvantitet ska avse 2002 års skörd och

innefatta försålda kvantiteter och kvantiteter i lager. Ange

bärarealen i hektar med en decimal och bärkvantiteten i kg.

Växtslag

Jordgubbar

Svarta vinbär

(D

C

-1

X

D)

Röd beta

Vitkål

Övriga köksväxter inklusive ört— och kryddväxter (ange

vilka)

Totalt

3. FRUKTODLING

Uppgifterna om skördekvantitet ska avse 2002 års skörd och

innefatta försålda kvantiteter och kvantiteter i lager.

Ange fruktarealen i hektar med en decimal och fruktkvantiteten

i kg.

SJV 5113 2002-12 ?

Äpplen

Totalt

SJVFS 2002:82

4. FRILANDSAREAL FÖR PRODUKTION AV PLANTSKOLEVÄXTER

För växter som planteras om under odlingsperioden ska den yta redovisas som kulturen haft vid sin

största utbredning under året. Ange frilandsarealen i hektar med en decimal.

Producerade kvantiteter under 2002 ska avse försålda kvantiteter och kvantiteter i lager.

På friland l container

Plantskoleväxter

(ej skogsplantor)

Areal, ha Areal, ha Antal

__-

Bärbuskar

Häck- och

landskapsväxter

-__

___

__

Övriga plantskole-

växter

Om samma växthus- eller bänkgårdsyta utnyttjas för flera kulturer eller kulturomgångar ska den sammanlagda odlingsytan för

respektive växtslag anges. Producerade kvantiteter under 2002 ska avse försålda kvantiteter och kvantiteter i lager.

Huvud- annan

sallat

__

Övriga köksväxter (ange vilka)

_-Ä

Jordgubbar

.

4

Snittblommor (ej lökblommor)

Alstroemeria

Övriga

snittblommor

Totalt

A

SJVFS 2002:82

Lökblommor till snitt

Ut - Ianterin » sväxter forts. Antal krukor

Övriga utplanterinsgväxter

Totalt

Narcisser

Tulpaner

__

_

-

Sticklin . ar och små . Iantor Antal plantor

Köksväxter

Prydnadsväxter

Övriga sticklingar/småplantor

Totalt

Totala växthusytan för krukväxter, lök-

blommor, utplanteringsväxter samt

sticklingar och småplantor

Övriga lökblommori kruka

Krukväxter e' Iökblommor Antal krukor

Begonia

Annat enkelskiktat material _

Enkelglas i tak, flerskiktat

material i väggar

Flerskiktat hårt material _

Cyklamen

U)

Växthus med

uppvärming

lmpatiens (Nya Guinea)

Julstjärna

Flerskiktat mjukt material

uppvärming

Annat material

Totalt

7. FÖRETAGETS FÖRBRUKNING AV BRÄNSLE,

FJÄRRVÄRME OCH ELENERGI IVÄXTHUS FÖR

UPPVÄRMNING, BELYSNING OCH DRIFI'

(förbrukning för transportändamål medräknas ej)

1 mWh = 1000 kWh

Eldningsolja nr 1 och motsvarande _

Eldningsolja övriga kvaliteters

Bark, flis, spån

Biogas

59.

Kalanchoe

V)

1-0

FF v—O'

(I)

n-o

Saintpaulia

(IJ

(0

r—O-

Övriga krukväxter

C!)

0—0- 0-0

Antal krukor

sväxter

lmpatiens

Lobelia

Pellets och briketter

Penséer

. .

Ovrigt biobränsle

Petunia

SJVFS 2002:82

8. AREAL EKOLOGISK ODLlNG

Bedrevs ekologisk odling av trädgårdsväxter 2002?

Arealen ska vara kontrollerad och godkänd

av behörigt kontrollorgan.

_-

_—

_

D Ja [:] Nej

0—

Övriga bränslen, ange enhet

Areal för ekologisk odling:

l växthus

På friland

9. ÄNDRING AV FÖRETAGSUPPGIFTER

9.1 Övriga företagare i företaget som inte redovisas på sidan 1

Person-lorganisationsnummer

9.2 Ny adress eller nytt telefonnummer för företagare 1

Namn och adress Telefonnummer (även riktnummer)

Faxnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

9.3 Överlåtelse

Företaget har överlåtits till:

Namn och adress Person-Iorganisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

9.4 Trädgårdsföretaget är nedlagt

10 Underskrift