SJVFS 2002:90

Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om genetiskt modifierade växter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa

föreskrifter om genetiskt modifierade växter;

beslutade den 18 december 2002

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 4, 5 och 8 §§

förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organis mer att

följande författningar skall upphöra att gälla den 17 januari 2003,

nämligen

1. verkets föreskrifter (1999:122) om utsläppande på marknaden av

produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade växter,

2. verkets föreskrifter (1999:124) om avsiktlig utsättning av genetiskt

modifierade växter.

SJVFS 2002:90

Utkom från trycket

den 19 december 2002

MATS PERSSON

Anna-Clara Sjöström

(Växtodlingsenheten)