SJVFS 2003:16

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för

miljövänligt jordbruk;

beslutade den 12 mars 2003

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 22 § för-

ordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklings-

åtgärder att 2 kap. 25 § ska ha följande lydelse.

SJVFS 2003:16

Utkom från trycket

den 18 mars 2003

2 kap.

25 § Följande raser berättigar till ersättning:

Nötkreatur:

Fjällko

Rödkulla

Allmogeko (väneko, ringamålako, bohuskulla)

Får:

Gutefår

Ryafår

Svenskt finullsfår

Allmogefår (skogsfår, dala pälsfår, roslagsfår)

Getter: Svensk

lantrasget

Allmogeget (göingeget, jämtget)

Svin:

Linderödsvin

Åtagande kan endast godkännas om djurens sammanlagda ersätt-

ningsnivå uppgår till minst 1 000 kr.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 19 mars 2003.

MATS PERSSON

Ulrika

Franke

(Miljö-

och

regionalstödenheten)