SJVFS 2003:2

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:14) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Skåne län

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2001:14) med anledning av utbrott

av newcastlesjuka i Skåne län;

beslutade den 15 januari 2003

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 och 15 §§ epizoo-

tiförordningen (1999:659), att verkets föreskrifter (SJVFS 2001:14) med

anledning av utbrott av newcastlesjuka i Skåne län skall upphöra att

gälla.

SJVFS 2003:2

Saknr K 5:1

Utkom från trycket

den 16 januari 2003

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 11 februari 2003.

MATS PERSSON

Anna Hallersten

(Smittskyddsenheten)