SJVFS 2003:44

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för

miljövänligt jordbruk;

beslutade den 8 juli 2003

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 22 § förord -

ningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgär-

der, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för

miljövänligt jordbruk att 4 kap. 23, 70 och 74 §§ samt bilaga 5 och 9 ska

ha följande lydelse.

SJVFS 2003:44

Utkom från trycket

den 9 juli 2003

4 kap. MILJÖANPASSAT JORDBRUK

Ekologiska produktionsformer

– Djurhållning

Vilken dokumentation ska finnas om djurhållningen?

23 § Vid kontroll ska följande dokumenterade uppgifter finnas tillgängliga:

1. Omfattningen av idisslares utevistelse, d.v.s. datum för den för-

längda utevistelseperiodens start och slut samt datum för betesperiodens

start och slut.

2. Uppgifter om fodrets ursprung och om fodret innehåller syntetiska

vitaminer.

3. Foderstat för samtliga grupper av djur.

4. Uppgift om inköpta djur är uppfödda enligt ekologiska produktions-

metoder.

5. Hälsojournal enligt 55 §.

Skötsel av våtmarker och småvatten

Vad kan man få ersättning för?

70 § Ersättning för skötsel av våtmarker och småvatten kan lämnas för

våtmarker och småvatten som har besiktigats av länsstyrelsen innan

anläggningen påbörjats och som länsstyrelsen har godkänt efter det att

SJVFS 2003:44

2

anläggningen färdigställts. Länsstyrelsen fastställer den areal som omfat-

tas av åtagandet.

Länsstyrelsen får, innan anläggningen påbörjats, besluta om särskilda

villkor såsom:

1. Utformning av dammvallen och dess släntlutning.

2. Hur dammvallen ska smälta in i omgivningen.

3. Var och hur schaktmassorna ska placeras.

Vilka förbud finns?

74 § Inom våtmark eller småvatten är det inte tillåtet att sprida gödsel-

medel, bekämpningsmedel eller, om inte länsstyrelsen bestämmer annat,

kalk.

Länsstyrelsen får, innan anläggningen påbörjats, besluta om särskilda

villkor såsom:

1. Förbud mot fisk- och kräftodling samt mot utfodring av fiskar och

kräftor.

2. Förbud mot att helt tömma våtmarken eller småvattnet.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 8 augusti 2003.

Bestämmelserna i bilaga 5 och 9 ska i sin nya lydelse tillämpas i fråga

om ansökningar om utbetalning av ekologiska produktionsformer som av-

ser stödår från och med stödåret 2003.

MATS PERSSON

Emma Lundin

(Miljö - och regionalstödsenheten)

SJVFS 2003:44

3

Bilaga 5

Gödsel- eller jordförbättringsmedel

Allmänna villkor för alla produkter:

- får endast användas enligt bestämmelserna i denna författning, samt

- får endast användas enligt övriga svenska bestämmelser om

gödselmedel.

Villkor för användning av gödsel från djur som inte hålls ekologiskt

Gödsel från fjäderfä i bur och pälsdjur i bur räknas som intensiv djur-

produktion och får inte i något fall användas i ekologisk odling.

Gödsel från specialiserad slaktsvinsproduktion och specialiserad

produktion av nöt i spaltgolvsboxar räknas som intensiv

djurproduktion och får inte användas. Under förutsättning att djuren

hålls på jordbrukarens egna produktionsenhet och är jordbrukarens

egna räknas inte produktionen som intensiv och gödseln får användas.

Gödsel från slaktsvinsproduktion i ströbäddsboxar får användas.

Komposterad stallgödsel, obehandlad stallgödsel, torkad stallgödsel,

flytande gödsel och torkad fjäderfägödsel får användas endast om

villkor om djurtäthet för att räknas som extensiv djurhållning är

uppfyllt.

Förhandsprövning av godkänt kontrollorgan eller länsstyrelse krävs

före användning av gödsel från djur som inte är jordbrukarens egna

och som inte finns på jordbrukarens produktionsenheter.

Gödsel från djur som är jordbrukarens egna får användas utan

förhandsprövning. Vid kontroll ska jordbrukaren kunna visa att det har

funnits behov av att använda sådan gödsel under odlingsperioden.

SJVFS 2003:44

4

Följande produkter får endast användas efter det att behovet konstaterats

av godkänt kontrollorgan eller länsstyrelse.

Komposterat eller

fermenterat

hushållsavfall

Produkt från källsorterat hushållsavfall som

komposterats eller genomgått anaerob fermentering

för biogasproduktion. Endast vegetabiliskt och

animaliskt avfall. Producerat i ett slutet och

kontrollerat insamlingssystem som godtagits av

Jordbruksverket. Högsta tillåtna koncentration i

mg/kg torrsubstans: kadmium 0,7, koppar 70, nickel

25, bly 45, zink 200, kvicksilver 0,4, krom (total) 70,

krom (VI) 0 (detektionsgräns). Endast under en

period som löper ut den 31 mars år 2006.

Komposterad

eller fermenterad

blandning av

vegetabiliskt

material som inte

är ekologiskt

producerat

Produkt från blandning av vegetabiliskt material

som komposterats eller genomgått anaerob ferment-

ering för biogasproduktion.

Guano

Produkter eller

biprodukter av

animaliskt

ursprung från

djur som inte är

ekologis kt hållna

Blodmjöl, hovmjöl, hornmjöl, benmjöl, avfettat

benmjöl, fiskmjöl, köttmjöl, fjäder-, hår- och

"chiquette"-mjöl, ull, päls, hår, mjölkprodukter. För

päls är högsta tillåtna halt krom (VI) i mg/kg

torrsubstans 0 (detektionsgräns).

Alger och därav

beredda produkter

Får endast användas om det framställts genom:

1. fysisk bearbetning, t.ex. torkning, frysning,

malning,

2. extraktion med vatten eller utspädda syror eller

alkaliska lösningar,

3. fermentation.

Kalk från socker-

framställning

Basiskt slagg

T.ex. Thomasfosfat och Thomasslagg.

Råkaliumsalt

T.ex. kainit, sylvinit.

SJVFS 2003:44

5

Kaliumsulfat

eventuellt

innehållande

magnesiumsalt

Framställt av råkaliumsalt genom fysikalisk

extraktion.

Kalciumklorid

Lösning av kalciumklorid. För behandling av blad

på äppelträd efter konstaterad kalciumbrist.

Rent svavel

Spårämnen

Bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden, zink.

Natriumklorid

Endast stensalt är tillåtet.

Följande produkter får användas utan att behovet först konstaterats av

godkänt kontrollorgan eller länsstyrelse.

Torv

Får endast användas till trädgårdsgrödor.

Leror

T.ex. perlit, vermikulit.

Avfall från svamp -

odling som inte är

ekologisk

Det ursprungliga odlingssubstratet får endast bestå

av de produkter som finns upptagna i denna bilaga.

Exkrement från

maskar (mask-

kompost) och

insekter

Produkter och

biprodukter av

vegetabiliskt

ursprung

Produkter och biprodukter som inte är ekologiskt

producerade, t.ex. malda kakor från oljeväxter, skal

från kakaobönor, maltgroddar, äppelrester.

Sågsp ån och träflis Får endast användas om det kommer från trä eller

virke som inte behandlats kemiskt efter

avverkningen.

Komposterad bark Får endast användas om det kommer från trä eller

virke som inte behandlats kemiskt efter

avverkningen.

Träaska

Får endast användas om det kommer från trä eller

virke som inte behandlats kemiskt efter

avverkningen.

SJVFS 2003:44

6

Mjukt malet

råfosfat

Får inte innehålla mer kadmium än 90 g/ton fosfor.

Aluminium-

kalciumfosfat

Får inte innehålla mer kadmium än 90 g/ton fosfor.

Får endast användas på basiska jordar (pH > 7,5).

Vinasse och

vinasseextrakt

Vinasse från salmiakproduktion är inte tillåtet.

Naturligt

förekommande

kalciumkarbonater

T.ex. krita, märgel, pulveriserad kalksten, algkalk,

fosfathaltig krita.

Naturligt

förekommande

kalcium- och

magnesium-

karbonater

T.ex. dolomitkalk, pulveriserad magnesiumhaltig

kalksten.

Magnesiumsulfat

T.ex. kieserit.

Kalciumsulfat

T.ex. gips. Endast naturligt förekommande.

Stenmjöl

SJVFS 2003:44

7

Bilaga 9

Fodertillsatser, vissa ämnen som används i djurfoder (Direktiv

82/471/EEG) samt processtekniska hjälpmedel som används i foder

1. Fodertillsatser

Spårelement. Följande ämnen ingår i denna kategori:

E1

Järn:

järn(II)karbonat

järn(II)sulfat, monohydrat

järn(III)oxid

E2

Jod:

kalciumjodat, vattenfritt

kalciumjodat, hexahydrat

kaliumjodid

E3

Kobolt:

kobolt(II)sulfat, monohydrat och/eller heptahydrat

basiskt kobolt(II)karbonat, monohydrat

E4

Koppar:

koppar(II)oxid

basiskt koppar(II)karbonat, monohydrat

koppar(II)sulfat, pentahydrat

E5

Mangan:

mangan(II)karbonat

manganoxid och mangan(III)oxid

mangan(II)sulfat, mono- och/eller tetrahydrat

E6

Zink:

zinkkarbonat

zinkoxid

zinksulfat, mono- och/eller heptahydrat

E7

Molybden:

ammoniummolybdat, natriummolybdat

E8

Selen:

natriumselenat

natriumselenit

SJVFS 2003:44

8

Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med

likartad verkan. Följande ämne ingår i denna kategori:

Vitaminer som är tillåtna enligt direktiv 70/524/EEG (**):

- helst vitaminer som härstammar från råvaror som ingår

naturligt i fodret, eller

- för grisar, syntetiskt framställda vitaminer som är identiska

med naturliga vitaminer.

- för idisslare, syntetiska A-, D- och E-vitaminer som är

identiska med naturliga vitaminer. Gäller endast t.o.m. den 31

december 2005 och endast om djurhållaren kan visa att

djurens välfärd och hälsa inte kan garanteras utan användning

av dessa syntetiska vitaminer.

Enzymer. Följande ämnen ingår i denna kategori:

Enzymer som är tillåtna enligt direktiv 70/524/EEG.

Mikroorganismer. Följande mikroorganismer ingår i denna kategori:

Mikroorganismer som är tillåtna enligt direktiv 70/524/EEG.

Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel. Följande

ämnen ingår i denna kategori:

E 551b Silikagel

E 551c Kiselgur

E 553 Sepiolit

E 558 Bentonit

E 559 Kaolinleror

E 561 Vermiculit

E 599 Perlit

SJVFS 2003:44

9

2. Vissa produkter som används i djurfoder

- Bryggerijäst

3. Processtekniska hjälpmedel som används i foder

Processtekniska hjälpmedel för ensilage. Följande ämnen ingår i

denna kategori:

Havssalt, grovt bergsalt, enzymer, jäst, vassla, socker, sockerbets-

massa, mjöl av spannmål, melass samt mjölksyre-, ättiksyre-, myrsyre-

och propionsyrebakterier.

När väderleksförhållandena inte tillåter tillräcklig fermentering kan

användning av mjölksyra, myrsyra, propionsyra och ättiksyra vid produk-

tionen av ensilage tillåtas.