Statens jordbruksverks notis om kungörandet av bekämpningsplan mot flyghavre

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks notis om kungörandet av

bekämpningsplan mot flyghavre;

Statens jordbruksverk meddelar följande i enlighet med 12 §

författningssamlingsförordningen (1976:725).

SJVFS 2003:55

Saknr U 147

Utkom från trycket

den 5 september 2003

Statens jordbruksverk beslutade den 17 juni 2003 om bekämpningsplan

mot flyghavre i Uppsala län. Beslutet har kungjorts i Uppsala läns

författningssamling under nummer 03FS 2003:57.

-------------------------

MATS PERSSON

Eva Dahlberg

(Vä xtodlingsenheten)