SJVFS 2003:73

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden;

beslutade den 26 november 2003

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7 § förordningen

(1989:281) om jordfonden, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1991:77) om jordfonden

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 2 § ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2003:73

Saknr S 51

Utkom från trycket

den 3 december 2003

Omtryck

1 § Frågor om förvärv och överlåtelser samt förvaltning av jordfonds-

fastigheter prövas av länsstyrelserna.

2 §1 Länsstyrelserna får vid försäljning av jordfondsfastigheter ta ut en

särskild avgift av köparen på två procent av köpeskillingen. I Dalarnas

och Västra Götalands län får avgiften sättas till tre procent av

köpeskillingen. (SJVFS 2003:73)

3 § Beslut att sälja jordfondsfastighet till ledamot i eller anställd inom

länsstyrelsen eller jordbruksverket ska underställas jordbruksverkets

prövning.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning2 träder i kraft den 1 januari 1992, då lantbrukssty-

relsens föreskrifter (LSFS 1990:28) om jordfonden ska upphöra att gälla.

2. Denna författning3 träder i kraft den 1 februari 1998.

1

Senaste lydelse SJVFS 1998:4.

2

SJVFS 1991:77.

3

SJVFS 1998:4.

SJVFS 2003:73

Saknr S 51

2

-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 1 januari 2004.

MATS PERSSON

Lars Runemo

(Företagsenheten)

4

SJVFS 2003:73.