SJVFS 2004:67

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:51) om prisrapportering avseende bananer importerade från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:67

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:51) om prisrapportering

avseende bananer importerade från länder som inte är

medlemmar i Europeiska unionen;

Utkom från trycket

den 20 september 2004

Omtryck

beslutade den 16 september 2004

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 36 § förordningen (1999:1148) om

EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1995:51) om prisrapportering avseende bananer importerade från länder som inte är

medlemmar i Europeiska unionen

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 1 - 2 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om prisrapportering avseende bananer finns i

1. rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den

gemensamma organisationen av marknaden för bananer,1

2. kommissionens förordning (EG) nr 896/2001 av den 7 maj 2001 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 404/93 när det gäller

importsystemet för bananer i gemenskapen,2

3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

(SJVFS 2004:67 ).

Rapportering

2 § Ansvarig importör ska lämna uppgift om de partihandelspriser för gula bananer,

uppdelade på ursprungsland, som noterats den föregående veckan. Uppgifterna ska

varje tisdag senast klockan 17.00 lämnas i ett av Jordbruksverket angivet format och

skickas via www.sjv.se eller med post till Jordbruksverket. (SJVFS 2004:67).

-------------------------

Denna

författning3 träder i kraft den 1 november 2004.

1 EGT nr L 47, 25.2.1993, s. 1 (Celex 31993R0404).

2 EGT nr L 126, 8.5.2001, s. 6 (Celex 32001R0896).

3 SJVFS 2004:67.

SJVFS 2004:67

2

CHRISTINA HUHTASAARI

Ylva Purfürst

(Utredningsenheten)