SJVFS 2004:68

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:34) om prisrapportering av frukt och grönsaker importerade från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EU)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:68

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:34) om prisrapportering av

frukt och grönsaker importerade från länder som inte

är medlemmar i Europeiska unionen (EU);

Utkom från trycket

den 20 september 2004

Omtryck

beslutade den 16 september 2004

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 36 § 1 förordningen (1999:1148)

om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1997:34) om prisrapportering av frukt och grönsaker importerade från länder som

inte är medlemmar i Europeiska unionen (EU)

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 1 - 2 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 §1 Grundläggande bestämmelser om prisrapportering för färska frukter och

grönsaker importerade från länder som inte är medlemmar i EU finns i

1. rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den

gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker,2

2. kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om

tillämpningsföreskrifter för importsystemet för frukt och grönsaker,3

3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt

4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

(SJVFS 2004:68 ).

Rapportering

2 § Ansvarig importör ska efter försäljning av de produkter som anges i del A i

bilagan till förordning (EG) nr 3223/1994 lämna uppgift om erhållna priser till

Jordbruksverket senast klockan 10.00 dagen efter försäljning. Uppgifterna ska

lämnas i ett av Jordbruksverket angivet format och skickas via www.sjv.se eller med

post till Jordbruksverket. (SJVFS 2004:68 ).

-------------------------

1 Ändringen innebär bl.a. att förutvarande punkt 2 upphävs.

2 EGT nr L 297, 21.11.1996, s. 1 (Celex 396R2200).

3 EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66 (Celex 394R3223).

SJVFS 2004:68

2

Denna författning4 träder i kraft den 1 november 2004.

CHRISTINA HUHTASAARI

Ylva Purfürst

(Utredningsenheten)

4 SJVFS 2004:68.