SJVFS 2004:69

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:33) om prisrapportering av frukt och grönsaker producerade i Sverige

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:69

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:33) om prisrapportering av

frukt och grönsaker producerade i Sverige;

Utkom från trycket

den 16 september 2004

beslutade den 16 september 2004

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 36 § förordningen (1999:1148) om

EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att verkets föreskrifter (SJVFS 1997:33)

om prisrapportering av frukt och grönsaker producerade i Sverige ska upphöra att

gälla.

-------------------------

Denna författning1 träder i kraft den 16 september 2004.

CHRISTINA HUHTASAARI

Ylva

Purfürst

(Utredningsenheten)

1 SJVFS 2004:69