SJVFS 2004:70

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:219) om prisrapportering av fågelkött och ägg

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:70

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:219) om prisrapportering av

fågelkött och ägg;

Utkom från trycket

den 20 september 2004

Omtryck

beslutade den 16 september 2004

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 36 § förordningen (1999:1148) om

EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1994:219) om prisrapportering av fågelkött och ägg1

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 1 - 3 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om representativt marknadspris för fågelkött och

ägg finns i

1. kommissionens förordning (EG) nr 546/2003 av den 27 mars 2003 om vissa

meddelanden om uppgifter i samband med tillämpningen av rådets förordningar

(EEG) nr 2771/75, (EEG) nr 2777/75 och (EEG) nr 2783/75 inom sektorn för ägg

och fjäderfä2,

2. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

3. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

(SJVFS 2004:70 )

Fågelkött

2 § Slakteriföretag som har en försäljning överstigande 1 500 ton kyckling per

kalenderår ska veckovis rapportera försålda kvantiteter och priser på kyckling till

Jordbruksverket.

Rapporteringen ska ske i ett av Jordbruksverket angivet format och vara

Jordbruksverket tillhanda senast torsdag klockan 11.00 i efterföljande vecka.

Rapporten skickas via www.sjv.se eller med post till Jordbruksverket.(SJVFS

2004:70).

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2000:33.

2 EGT L 081, 28.3.2003, s. 12 (Celex 32003R0546).

SJVFS 2004:70

2

Ägg

3 § Näringsidkare som packar ägg och som har en försäljning överstigande 300 ton

ägg per kalenderår ska veckovis rapportera försålda kvantiteter och priser på ägg till

Jordbruksverket.

Rapporteringen ska ske i ett av Jordbruksverket angivet format och vara

Jordbruksverket tillhanda senast torsdag klockan 11.00 i efterföljande vecka.

Rapporten skickas via www.sjv.se eller med post till Jordbruksverket. (SJVFS

2004:70).

-------------------------

Denna

författning3 träder i kraft den 1 november 2004.

CHRISTINA HUHTASAARI

Ylva Purfürst

(Utredningsenheten)

3 SJVFS 2004:70.