SJVFS 2004:73

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:10) om prisrapportering av mjölkprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:73

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:10) om prisrapportering av

mjölkprodukter;

Utkom från trycket

den 20 september 2004

Omtryck

beslutade den 16 september 2004

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 36 § förordningen (1999:1148) om

EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1995:10) om prisrapportering av mjölkprodukter1

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 2 § ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om prisrapportering av mjölkprodukter finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma

organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter2,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1498/1999 av den 8 juli 1999 om

tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 beträffande

meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk

och mjölkprodukter3,

3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

(SJVFS 2000:37).

Rapportering

2 § Mejeriföretag ska veckovis rapportera priser för mjölkprodukter som säljs inom

landet.

Rapporteringen ska ske i ett av Jordbruksverket angivet format. Rapporten ska ha

kommit in till Jordbruksverket via www.sjv.se eller med post senast onsdag klockan

15.00 i efterföljande vecka.(SJVFS 2004:73).

-------------------------

Denna

författning4 träder i kraft den 1 november 2004.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2000:37.

2 EGT L 160, 26.6.1999, s. 48 (Celex 31999R1255).

3 EGT L 174, 9.7.1999, s. 3 (Celex 31999R1498).

4 SJVFS 2004:73.

SJVFS 2004:73

2

CHRISTINA HUHTASAARI

Ylva Purfürst

(Utredningsenheten)