SJVFS 2004:95

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:27) om seminverksamhet med räv

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:95

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2000:27) om seminverksamhet med

räv;

Saknr M 9:1

Utkom från trycket

den 21 december 2004

beslutade den 16 december 2004

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § andra stycket förordningen

(1985:343) om kontroll av husdjur m.m., att verkets föreskrifter (SJVFS 2000:27)

om seminverksamhet med räv ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 31 december 2004.

MATS PERSSON

Eva-Marie Stålhammar

(Strategienheten)