SJVFS 2005:28

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk

Statens jordbruksverks för-

fattningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:28

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt

jordbruk

Utkom från trycket

den 20 maj 2005

beslutade den 18 maj 2005

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 22 § samt 2 kap. 10 § för-

ordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder, att det i

verkets föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk1 ska

införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 3 a, 12 a, 12 b och 12 c §§, av följande lydelse.

1 kap.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

3 a § Inga åtaganden eller sådana utökningar som avses i 9 § andra stycket kan, från

och med stödår 2005, godkännas för de ersättningsformer som avses i 1 § 3 b och e.

12 a § Länsstyrelsen får besluta om anpassning av villkor för ett åtagande som under

åren 2005 och 2006 inte kan uppfyllas på grund av omständigheter som beror på

stormen den 8-9 januari 2005. Sådan anpassning kan ske under förutsättning att jord-

brukaren skriftligen, innan eventuell

avisering av fältkontroll, har anmält till länssty-

relsen att jordbruksföretaget har påverkats av stormen.

12 b § Anpassning enligt 12 a § kan ske genom att villkor i

1. 2 kap. 3, 6, 12 och 22-23 §§,

2. 3 kap. 1-3 §§,

3. 4 kap. 15, 19, 30, 40, 42, 45-46, 67, 69 a-c, 72 och 77 §§ samt

4. bilaga

4

som inte kan uppfyllas på grund av stormen, ersätts med ett generellt villkor att ta

hand om stormfällda träd och andra stormskador.

Villkor i 2 kap. 8 § 1 och 4, 3 kap. 4 § och 4 kap. 66, 69, 69 d, 74 och 78 §§

kan anpassas så att kemisk bekämpning och bevattning får ske på virkesupplag. För

ersättning enligt 1 § 1 a får sådan anpassning inte göras för mark med tilläggsersätt-

ning eller för naturbetesmark enligt 15 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS

1997:2) om spridning av bekämpningsmedel. Villkor i 4 b § kan anpassas så att sådd

kan ske efter den 15 juni, dock inte senare än den 15 juli ansökningsåret.

Anpasssning av villkor för ersättning enligt 1 § 2 och 3 c kan endast gälla skif-

ten där vallen har etablerats innan hindret, som beror på stormen, har uppstått.

Jordbrukaren ska, vid uppfyllande av villkor att ta hand om stormfällda träd

och andra stormskador, visa hänsyn till natur- och kulturmiljövärden på mark med

tilläggsersättning enligt 1 § 1 a och på mark med landskapselement i åtagande enligt

1 § 1 b.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2005:10.

SJVFS 2005:28

2

12 c § Jordbrukare som har ett åtagande enligt 1 § 3 a och som inte kan använda sina

jordbruksgrödor eller frilandsodlade trädgårdsgrödor till foder, livsmedels- eller ut-

sädesproduktion under åren 2005 och 2006 på grund av omständigheter som beror på

stormen den 8-9 januari 2005, kan ändå få utbetalning av miljöersättning för 2005

och 2006.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 20 maj 2005.

MATS PERSSON

Nils

Lagerkvist

(Miljö-

och

regionalstödsenheten)