SJVFS 2005:41

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:41

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för

miljövänligt jordbruk;

Utkom från trycket

den 15 juni 2005

beslutade den 14 juni 2005

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 22 § förordningen

(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk1 att

1 kap. 4 b § och 4 kap. 61 och 76 §§ ska ha följande lydelse.

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

4 b § För att vara berättigad till utbetalning av miljöersättning enligt 3 och 4 kap ska

jordbrukaren ha sått utsädet senast den 15 juni ansökningsåret. I Kalmar län,

Östergötlands län, Uppsala län, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län,

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län

och Norrbottens län ska jordbrukaren ha sått utsädet senast den 30 juni

ansökningsåret.

4 KAP. MILJÖANPASSAT JORDBRUK

61 § Fånggröda ska sås i samband med sådd av huvudgrödan eller senast den 15 juni

ansökningsåret, med undantag för fånggröda som sås efter potatis, rotfrukter

ellergrönsaker. I Kalmar län ska fånggrödan sås i samband med sådd av huvudgrödan

eller senast den 30 juni ansökningsåret, med undantag för fånggröda som sås efter

potatis, rotfrukter eller grönsaker.

76 § Skyddszonen ska sås senast den 15 juni det första året i stödperioden. I Kalmar

län, Östergötlands län, Uppsala län, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län,

Dalarnas län och Gävleborgs län, ska skyddszonen ha såtts senast den 30 juni det

första året i stödperioden.

Växtligheten på skyddszonen ska utgöras av vallgräs eller vallgräs i blandning

med vallbaljväxter. Högst 10 viktprocent av utsädesblandningen får utgöras av

vallbaljväxter. Sådden ska ske med en för arten och syftet med odlingen normal

utsädesmängd.

Skyddszon som redan är etablerad vid stödperiodens början omfattas inte av

kravet på sådd.

-------------------------

1 Författningen omtryckt SJVFS 2005:10.

SJVFS 2005:41

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2005.

MATS PERSSON

Emma

Lundin

(Miljö-

och

regionalstödsenheten)

2