SJVFS 2006:47

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:43) om stöd till marknadsföring av kvalitetsnötkött

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:47

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:43) om stöd till marknadsföring

av kvalitetsnötkött;

Utkom från trycket

den 8 juni 2006

beslutade den 8 juni 2006

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § förordningen (1999:1148) om

EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att verkets föreskrifter (SJVFS 1995:43)

om stöd till marknadsföring av kvalitetsnötkött ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning1 träder i kraft den 8 juni 2006.

CHRISTINA HUHTASAARI

Maria Sköld

(Interventionsenheten)

1 SJVFS 2006:47.