SJVFS 2006:53

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:53

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för

miljövänligt jordbruk;

Utkom från trycket

den 9 juni 2006

beslutade den 8 juni 2006

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 22 § förordningen

(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS

2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk1 att

1 kap. 4 b § och 4 kap. 61 och 76 §§ ska ha följande lydelse.

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

4 b § För att vara berättigad till utbetalning av miljöersättning enligt 3 och 4 kap ska

jordbrukaren ha sått utsädet senast den 15 juni ansökningsåret. I Dalarnas län,

Gävleborgs län, Jämtlands län, Kalmar län, Norrbottens län, Uppsala län,

Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län och Örebro län ska

jordbrukaren ha sått utsädet senast den 30 juni ansökningsåret.

4 KAP. MILJÖANPASSAT JORDBRUK

61 § Fånggröda ska sås i samband med sådd av huvudgrödan eller senast den 15 juni

ansökningsåret, med undantag för fånggröda som sås efter potatis, rotfrukter eller

grönsaker. I Kalmar län ska fånggrödan sås i samband med sådd av huvudgrödan

eller senast den 30 juni ansökningsåret, med undantag för fånggröda som sås efter

potatis, rotfrukter eller grönsaker.

76 § Skyddszonen ska sås senast den 15 juni det första året i stödperioden. I

Dalarnas län, Gävleborgs län, Kalmar län, Uppsala län, Västmanlands län och Örebro

län ska skyddszonen ha såtts senast den 30 juni det första året i stödperioden.

Växtligheten på skyddszonen ska utgöras av vallgräs eller vallgräs i blandning

med vallbaljväxter. Högst 10 viktprocent av utsädesblandningen får utgöras av

vallbaljväxter. Sådden ska ske med en för arten och syftet med odlingen normal

utsädesmängd.

Skyddszon som redan är etablerad vid stödperiodens början omfattas inte av

kravet på sådd.

-------------------------

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2006:29.

SJVFS 2006:53

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2006.

CHRISTINA HUHTASAARI

Emma

Lundin

(Miljö-

och

regionalstödsenheten)

2