SJVFS 2006:70

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:70

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för

miljövänligt jordbruk;

Utkom från trycket

den 15 september 2006

beslutade den 14 september 2006

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 22 § förordningen

(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jo rdbruk1 att 4 kap. 40a,

60, 62 och 65 §§ ska ha följande lydelse.

4 KAP. MILJÖANPASSAT JORDBRUK

40 a § Djurhållare i Blekinge, Dalarnas, Gotlands, Hallands, Jämtlands, Jönköpings,

Kalmar, Kronobergs, Norrbottens, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala,

Värmlands, Västmanlands, Västernorrland, Västerbotten, Örebro och Östergötlands

län som på grund av exceptionella väderförhållanden inte kan uppfylla villkoren om

lägsta andel ekologiskt foder i 4 kap. 40 och 42 §§ i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk, tillåts använda

en högre andel inköpt foder och en högre andel konventionellt foder. Det

konventionella foder som används utöver den andel som tillåts enligt 40 och 42 §§,

får endast bestå av grovfoder. Undantaget gäller till och med den 15 juni 2007.

60 § Utsädet vid sådd av fånggröda ska utgöras av

1. vallgräs eller vallgräs i blandning med vallbaljväxter då fånggröda sås in i

huvudgrödan. Högst 10 viktprocent av utsädesblandningen får utgöras av vallbalj-

växter.

2. höstråg, rågvete eller westervoldiskt rajgräs då fånggrödan sås efter skörd av

potatis, rotfrukter eller grönsaker.

62 § Om fånggrödan är höstråg eller rågvete ska den sås snarast efter skörd av

huvudgrödan, dock senast

1. den 15 september i Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län, respektive

2. den 1 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län.

Om fånggrödan är westervoldiskt rajgräs ska den sås snarast efter skörd av

huvudgrödan, dock senast den 15 augusti.

65 § Fånggrödan får inte utnyttjas för slåtter, bete eller annan produktion förrän efter

tidigaste datum för brytning. Stödår 2006 får dock fånggrödan slås före tidigaste

datum för brytning. Fånggröda höstråg eller rågvete får inte övergå till huvudgröda

höstråg eller rågvete året efter aktuellt stödår.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2006:29.

SJVFS 2006:70

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 15 september 2006 men ska tillämpas från

den 1 januari 2006.

MATS PERSSON

Maria

Petersson

(Miljö-

och

regionalstödsenheten)

2