SJVFS 2006:91

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:162) om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:91

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1993:162) om renräkning, renlängd

och företagsregister för rennäringen;

Utkom från trycket

den 27 december 2006

beslutade den 22 december 2006

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 11 och 14 §§

rennäringsförordningen (1993:384), att verkets föreskrifter (SJVFS 1993:162) om

renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007.

MATS PERSSON

Tord

Constenius

(Landsbygdsavdelningen)