SJVFS 2006:92

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:121) om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:92

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:121) om hänsyn till

naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid

renskötsel;

Utkom från trycket

den 27 december 2006

beslutade den 22 december 2006

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 10 § rennäringsförordningen

(1993:384), samt efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, att

verkets föreskrifter (SJVFS 1996:121) om hänsyn till naturvårdens och

kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007.

MATS PERSSON

Tord

Constenius

(Landsbygdsavdelningen)