SJVFS 2006:93

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:65) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:93

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2001:65) om ersättning till

renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster

med anledning av Tjernobylolyckan;

Utkom från trycket

den 27 december 2006

beslutade den 22 december 2006

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 6 § förordningen (1994:246) om

ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Ternobylolyckan,

att verkets föreskrifter (SJVFS 2001:65) om ersättning till renskötselföretag för vissa

merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan ska upphöra att

gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007.

MATS PERSSON

Tord

Constenius

(Landsbygdsavdelningen)