SJVFS 2007:11

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:130) om systemet för registrering av nötkreatur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:11

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:130) om systemet för

registrering av nötkreatur;

Utkom från trycket

den 6 mars 2007

beslutade den 1 mars 2007

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § förordningen (1999:1148) om

EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att verkets föreskrifter (SJVFS 1997:130)

om systemet för registrering av nötkreatur ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 2 april 2007.

MATS PERSSON

Niklas

Persson

(Registerutvecklingsenheten)